Cofnodion Rhagfyr 2013

Agenda:-

  1.  Croeso
  2. Ymddiheuriadau
  3. Cofnodion cyfarfod Rhagfyr 6ed, 2013
  4. Materion yn codi o’r cofnodion
  5.  Gohebiaeth
  6. Materion Cynllunio
  7. Materion Ariannol
  8. Unrhyw fater arall

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Rhagfyr 6ed, 2013 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

1) Croesawodd y cadeirydd Mr Huw Lloyd bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2) Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owen, Mrs Anne Williams a Mr Geraint Jones.

3) Cofnodion cyfarfod Tachwedd 1af – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr Huw Lloyd.

4) Materion yn codi o’r Cofnodion:-

(a)     Bu Mr Cefyn Williams yn ymholi ynghlun a thalu yswiriant y parc chwarae, ac fe gafodd ar ddeallt mae Sir Ddinbych sydd yn dal yn gyfrifol am ei yswirio.  Mae 1 o’r sigleni wedi diflanu o’r parc chwarae, addawodd Mr Cefyn Williams ymholi a oes unrhyw un yn gwybod unrhyw beth am hyn.

(b)      Mae pobol y Priffyrdd wedi bod yn agor gwteri o amgylch, ac felly gobeithio fod y dwr ar y ffordd wrth Ty Draw wedi clirio erbyn hyn.

(c)    Nid yw y clerc wedi cael amser i fynd i chwilio am “laptop” eto, er mwyn creu gwefan i’r Cyngor Gymuned.

5.       Gohebiaeth:-

(a)     Derbyniwyd llythyr gan Un Llais Cymru yn gofyn i ni bleidleisio un enw ar Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Pasiwyd i anfon yn ol atynt i ofyn am fwy o fanylion ynghlun ar pleidleiswyr oherwydd nad ydym yn adnabod yr un ohonynt.

(b)    Derbyniwyd llythyr gan Merched y Wawr yn gofyn a fyddem yn fodlon newid dyddiad gyda hwy i gyfarfod ym Mis Mawrth.  Penderfynwyd cynnal y Cyngor ar Nos Iau, Mawrth 6ed, 2014.

6.       Materion cynllunio:-

Nid oedd unrhyw fater i’w drafod.

7.       Materion Ariannol:-

(a)     Pasiwyd i dalu £45 i’r Ganolfan am gael ei defnydd i drio ail gychwyn Clwb Ieuenctid yn y Pentref.  Yn anffodus nid oedd llawer o ddiddordeb.

(b)    Pasiwyd i gyfrannu £200 tuag at anrhegion yr Hen Oed i Clwb Camen.

8.       Unrhyw fater arall:-

(a)             Daeth Mr David Robinson fewn i drafod dyfodol adeilad Ysgol Gynradd, Llandrillo ar ol iddi gau ym Mis Gorffennaf.  Pasiwyd i gynnal Pwyllgor agored ar Nos Iau, Ionawr 23ain, 2014 am 7.00 y.h yn y Ganolfan, ac i anfon at bob mudiad yn y Pentref i’w gwahodd i ddod a syniadau gyda hwy i’r cyfarfod.

(b)            Mae gwrych ochor y ffordd wrth ddod i fewn i Stad Rhos Lan tuag at y “garages” angen ei dorri a pasiwyd i anfon llythyr at Cyngor Sir Ddinbych i ofyn iddynt ei dorri.

(c)             Pasiwyd i ymholi ynghlun a beth sydd yn digwydd gyda’r wal wrth 2, Bron Llan.

(ch)            Mynegodd y Cynghorydd Cefyn Williams mae tristwch ganddo yw eu bod wedi penderfynnu newid y Siroedd.  Dim ond 3 Cyngor fydd yn gweithredu yn y Gogledd ar ol 2021.  Mae yn debyg y byddwn ni ym mynd gyda Conwy.

(d)             Pasiwyd i anfon llythyr i ofyn beth sydd yn digwydd gyda’r polion haearn mae y cwmni Llwybrau Cyhoeddus wedi gadael ar ol yn dilyn gosod rhai pren newydd gyda’g arwyddion arnynt.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Iau, Chwefror 6ed, 2014 am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s