Cofnodion 6ed Chwefror 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Chwefror 6ed, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1.    Croesawodd y cadeirydd Mr Huw Lloyd bawb i’r cyfarfod.  Daeth Mr David Robinson i drafod dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd.  Dywedodd y Cynghorydd Sir Cefyn Williams ei fod wedi cael cyfarfod gyda Mr R. Bryn Williams o’r Sir ac ei fod wedi sicrhau fod y cae chwarae a’r cae bowlio yn perthyn i’r Gymuned.  Mae y Sir yn mynd I ymholi pwy mae y tir mae’r ysgol yn sefyll arno yn perthyn i.  Fe fydd yr adeilad yn cael ei wneud yn “redundant”yn mis Mawrth 2014, ac maent wedi gofyn am flwyddyn i weld beth fydd y Gymuned yn gallu dod fyny hefo.  Daeth David Robinson a ffurflen gan Cadwyn Clwyd i’w llenwi er mwyn creu “feasibility study” yn dilyn y pwyllgor ar 17/02/2014.  Ni fydd clerc y Cyngor yn gweithredu fel ysgrifennyddes i’r pwyllgor yma, ond fe fydd Mr Huw Lloyd yn cynrychioli’r Cyngor ar y pwyllgor.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mr Geraint Jones, Mr John Wyn Jones Mrs Eira Lewis, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams ar clerc Mrs Hefina Roberts.

2.  Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owen, Mrs Anne Williams a Mr David Williams.

3.  Cofnodion cyfarfod Tachwedd 1af- Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr Huw Lloyd.

4.  Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Nid yw y siglen byth wedi dod yn ol i’r parc chwarae.  Derbyniwyd cwyn fod y siglenni a’r sleid angen eu glanhau – gobeithio y gwneith Sir Ddinbych eu glanhau wrth roi y sgilen yn ol.

(b)  Nid yw y wal o flaen 2, Bron LLan byth wedi cael ei hadeiladu I fyny yn ol.

(c)  Gwefan y Cyngor wedi ei sefydlu, a’r anfonebau wedi eu hanfon at David Davies er mwyn derbyn y grant o £500.

5.  Gohebiaeth

(a)  Derbyniwyd dyddiadau a lleoliadau cyrsiau hyfforddi gan Un Llais Cymru.

(b)  Mae y pyst haearn yn cael ei hailgylchu gan Adran Llwybrau Cyhoeddus y Sir.

(c)  Pasiwyd anfon unwaith eto at Tim ‘Wynne-Evans I gwyno fod cwn yn baeddu tu allan I fynedfa’r Eglwys ac hefyd ar y llwybr tu ol i’r Eglwys.

(d)  Mae 2 relen wedi cael eu gosod wrth y Bont Haearn ochor Stryd y Berwyn.  Nid yw mor hawdd cael mynedfa anabl ochor Glan Ceidiog, ond gobeithir y bydd arian yn y cyllid i’w wneud yn y dyfodol agos.

(dd)  Addawodd Mr Ian McVicar i’r Sir y bydd yn torri’r gwrych wrth fynedfa stad Rhos Lan yn fuan.

(e)  Ennillodd Stad Bro Dinam y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Stad yr Henoed 2013 a derbyn gwobr o £150, ond yn anffodus nid ydynt wedi derbyn y darian eto.  Gofynnwyd a fyddai yn bosibl iddynt ddod i’w chyflwyno yn ystod Mis Ebrill neu Mis Mai pan fydd y tywydd yn well gobeithio.

6.  Materion Cynllunio:-

(a)  Hendwr – Cais Rhif 07/2013/1576 – Tystysgrif ar gyfer cadw carafannau.  Mynegwyd nad oeddym yn hapus fod y carafannau yno yn barod ac heb fod drwy’r broses cynllunio.

(b)  Cwm Uchaf – Cais rhif 07/3013/1593 -Estyniad at y ty gwreiddiol – Dim gwrthwynebiad.

7.  Materion Ariannol:- 

(a)  Derbyniwyd £15 gan Commonwealth War G, ac mae’r 3ydd Precept wedi dod.

8.  Unrhyw fater arall:-

(a)  Gofynnodd Mrs Ivone  Roberts a oedd yn bosibl cael aduniad pan mae’r ysgol Gynradd yn cau.  Pasiwyd ei fod fyny iddi hi drefnu un os yw yn hoffi gwneud hynny.

(b)  Gofynnwyd am arwydd “Maes y Gerddi ” wrth y fynedfa sydd yn troi wrth Llys yr Enfys.  Pasiwyd I anfon i’r Sir I ofyn am un.

(c)  Pasiwyd I anfon llythyr i’r Sir I ddweud fod cyflwr y ffordd Dinam drosodd I ffordd y Berwyn yn gywilyddus, ac hefyd fod angen agor gwteri sydd wrth y Garn i lawr y ffordd tuag at Rhos Isa.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Nos Iau, Mawrth 6ed, 2014 am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s