Cofnodion Mis Mawrth 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Mawrth 6ed, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 

1.  Croesawodd y cadeirydd Mr Huw Lloyd bawb i’r cyfarfod.

 

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr  Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Rhianon Jones, Mrs Anne Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 

2.  Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owen a Mr Geraint Jones.

 

3.  Cofnodion cyfarfod Chwefror 6ed – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr Huw Lloyd.

 

4.  Materion yn codi o’r cofnodion

(a)  Bu Mr Cefyn Williams yn ymholi ynghlun a chael arwydd “Maes Gerddi” i ddangos troad tuag at Annedd Wen o stryd y Berwyn, ond trwy nad oes yno fwy na 5 o dai nid yw y Cyngor yn gyfrifol am ddarparu arwydd i droi tuag atynt.   Mae i fyny i berchnogion tai stad “Maes y Gerddi” fod yn gyfrifol.

(b)  Mae newid mawr ynghlun ac atal cwn yn baeddu.  Mae gan unrhyw un yn perthyn i’r cyngor hawl i wneud rhywbeth am hyn ac fe fydd dirwy o £75 i berchennog y ci.

(c)  Cafwyd ar ddeallt fod y tir mae yr ysgol yn sefyll arno wedi cael ei roi yn rhodd gan rhywun yn y Pentref o gwmpas yr 1800.  Fe fydd hyn yn cael ei hysbysu yn y “London Gazzette” er mwyn gweld a ddaw unrhyw un ymlaen i hawlio’r tir.

 

5.  Gohebiaeth

(a)  Derbyniwyd y 7fed o Ebrill am 2.00 y.p. fel dyddiad i’r Adran Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych ddod i gyflwyno’r darian i Stad Bro Dinam am ennill cystadleuaeth Stad Henoed orau 2013.

 

6.  Materion Cynllunio:-

Nid oedd unrhyw fater i’w drafod.

7.  Materion Ariannol

(a)  Pasiwyd i dalu tal aelodaeth Un Llais Cymru.

(b)  Pasiwyd i dalu i Mabon ap Gwynfor am greu gwefan.

 

8.  Unrhyw fater arall

(a)  Daeth Mr David Robinson fewn I drafod y datblygiadau diweddaraf ynghlun ac adeilad Ysgol Gynradd, Llandrillo ar ol iddi gau ym Mis Gorffennaf.  Mae y pwyllgor wedi newid i 24/04/2014.

(b)  Mae Mr Aeryn Jones wedi ail godi’r wal yn y fynwent, a phasiwyd i ofyn i Arwyn Roberts, Plasdinam i glirio’r goeden sydd wedi dod lawr.  Pasiwyd hefyd cael amcan bris gan Sion Williams ac Alwyn Williams i drwsio giat y fynwent.  Addawodd Mr David John Williams i daclo’r blodau sydd wedi marw yno.

(c)  Cafwyd cwyn fod gormod o geir yn parcio yn Stad Rhos Lan ar benwythnosau.  Penderfynwyd anfon i’r Sir i ofyn a oedd bosibl gwneud rhywbeth am hyn.

(d)  Penderfynwyd anfon at yr adran priffyrdd i gwyno fod stad gwyneb ffordd y stesion yn gywilyddus.

(dd)  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn ar y gwaith o lanhau’r afon Ceidiog.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Ebrill 4ydd, 2014 am 7.30 y.h.

             

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s