Cofnodion 4ydd Ebrill, 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Ebrill 4ydd, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 

1. Croesawodd y cadeirydd Mr Huw Lloyd bawb i’r cyfarfod. Daeth Mr Chris Linder atom i drafod trio ymgeisio am grant gan Chwaraeon Cymru tuag at brynu offer ar gyfer y cae chwarae e.e goliau pel-droed a.y.b. ‘Roedd pawb yn meddwl fod hyn yn syniad da. Fe fydd ef yn gyfrifol am greu pwyllgor i gychwyn y fenter.

Daeth PC Ceri-Louise Evans a PC Llion i fewn i gyflwyno eu hunain fel heddlu’r ardal. Os ydym angen cymorth mewn unrhyw fodd maent yn fodlon helpu.   Awgrymasom fod parcio yn broblem yn y Pentref, ond roeddynt yn dweud nad cyfrifoldeb yr Heddlu yw hyn ond y Cyngor Sir.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Rhianon Jones, Mrs Anne Williams, Mr Brynle Owen, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau: Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Geraint Jones.

3. Cofnodion cyfarfod Chwefror 6ed – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr Huw Lloyd.

4. Materion yn codi o’r cofnodion

 1. Pasiwyd i ofyn am amcan bris gan Sion Williams, Alwyn Williams, Glyn Williams ac Adam Pentrebach i wneud giat mynedfa newydd i’r fynwent.
 2. Nid yw yn bosibl newid y siglen babi yn y parc chwarae oherwydd mae y fram yn rhy isel i roi siglen plant hyn arni.

 

5. Gohebiaeth

 1. Pasiwyd mae peth gwirion iawn fyddai cael gwared o gaeau chwarae’r Gymuned. Os fydd yn rhaid i’r Cynghorau eu cymeryd drosodd mae eisiau gwneud yn siwr ein bod yn cael pres tuag at eu cynnal.
 2. Pasiwyd i holi mwy am y grant i Gymunedau sydd yw gael gan Milynnau’r Bobol.
 3. Derbyniwyd llythyr gan Jason Devonport yn dweud mae ef yw y “Chief Inspector” newydd dros Heddlu’r Gogledd.

 

6. Materion Cynllunio:-

Nid oedd unrhyw fater i’w drafod.

7. Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i dalu £85 i Aeryn Jones, Llangwm am ail godi’r wal yn y fynwent.
 2. Pasiwyd i dalu £1000 i’r clerc am ei gwaith yn ystod 2013 -2014.
 3. Pasiwyd i dalu anfoneb y Ganolfan am y 2 bwyllgor a wnaethom drefnu ynghlun a dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd

 

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Daeth cwyn fod perchnogion newydd Cilan wedi newid enw’r lle yn “River Catcher”. Addawodd Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd draw i siarad gan egluro fod yr enw Cilan yn hen enw cysylltiedig a’r Pentref.
 2. Pasiwyd i anfon llythyr i ddweud fod rael wedi torri ar ochor y Bont Haearn, ac ei bod yn berygl i plant ifanc syrthio trwyddi.
 3. Pasiwyd i anfon llythyr at yr Adran Priffyrdd yn dweud fod y ffordd lawr o’r Wern tuag at y “sewerage” yn warthus ac angen ei thrwsio ar frys. Mae cyflwr y ffyrdd o amgylch Llandrillo mewn gwir angen cael gwyneb newydd arnynt.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Mai 2ail, 2014 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s