Cofnodion Mai 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mai 2ail, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd yr is-gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr Brynle Owen, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones a Mr Huw Lloyd.

3. Cofnodion cyfarfod Ebrill 4ydd, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan yr is-gadeiryddes Mrs Anne Williams

4. Materion yn codi o’r Cofnodion

 1. Byth wedi derbyn amcan bris i wneud giatiau newydd i’r fynwent, felly penderfynwyd gofyn i Alwyn Williams eu trwsio ac hefyd gofyn am amcan bris i farnisio “porch” mynedfa’r fynwent.
 2. Mr Cefyn Williams wedi cael gair ynghlun a newid y siglen babi ond nid yw yn bosibl oherwydd mae y ffram yn rhy isel. Mynd i gostio £5000 i gael un plentyn yn y parc chwarae.
 3. Chris Linder yn mynd i drio cael grant ar gyfer y cae chwarae. Rhaid i’r ffurflen fod fewn erbyn 05/05/2014.
 4. Rael y bont haearn byth wedi cael ei thrwsio.

5. Gohebiaeth

 1. Derbyniwyd llythyr gan Sir Ddinbych yn dweud nad ydynt hwy yn gyfrifol am y ffordd o Wern Lodge i lawr i gyfeiriad y gwaith carthion. Nid yw wedi cael ei mabwysiadu gan Sir Ddinbych ac mae mewn dwylo preifat.Fe fydd y ffyrdd o amgylch Llandrillo yn cael tu clytio nes fyddant yn cael ei hailwynebu. Mae cynlluniau i ailwynebu rhai o’r rhain ond mae dyddiad dechrau’n dal i’w gadrnhau.
 2. Addawsant drwsio’r rael ar y bont haearn.
 3. Derbyniwyd llythyr gan Jason Devonport (Chief Inspector Sir Ddinbych) yn rhoi ffigyrau toseddau yn y Sir yn ystod y flwyddyn diwethaf.
 4. Derbyniwyd llythyr gan Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych yn gofyn i ni enwebu enw ar eu pwyllgor. Enwebwyd Mr Delwyn Lewis, Llandrillo gan Mr David Williams.
 5. Cafwyd e-bost gan Tim Wynne-Evans ynghlun ac atal baw cwn. Penderfynwyd gofyn iddo faint mae’r arwyddion triongl yma yn gostio.
 6. Llythyr yn gwadd y clerc a’r cadeirydd i gyfarfod clwstwr Dyffryn Dyfrdwy ar nos Fercher, Mai 28ain. Addawodd Mrs Anne Williams a Mrs Hefina Roberts fynd i’r cyfarfod.
 7. Llythyr gan Don Wilkinson ysgrifennydd ar ran “Keep Wales Tidy” yn y Pentref yn gofyn am gyfraniad i dalu yr yswiriant a hefyd am fagiau, dillad ac offer ar gyfer y gwaith. Penderfynwyd cyfranu £75 iddynt.
 8. Llythyr gan Huw H. Evans (Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych) yn esbonio rol Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Sir Ddinbych.
 9. Cadeirydd newydd Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr yw Gordon Donaldson a’r is-gadeirydd yw Jackie Allen. Mae ei cyfarfodydd yn cyfarfod ar 17/07/2014, 07/10/2014, 27/01/2015, a 14/04/2015.

6. Materion Cynllunio:-

 1. Hendwr – Cais 07/2014/0366 – Dim gwrthwynebiad.

7. Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i gyfrannu £20 tuag at Wyl Ddrama Corwen.
 2. Derbyniwyd y Precept cyntaf am y flwyddyn 2014 – 2015.
 3. Pasiwyd i dalu yswiriant blynyddol o £428.39c yn AON.
 4. Pasiwyd i ofyn i Mr David Robinson am fantolen ariannol cynnal y toiledau yn y Pentref.

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd i adael enwebu enw i fod yn Lywodraethwr Ysgol Bro Dyfrdwy tan cyfarfod Mis Mawrth pan fydd y pwyllgor yn llawn.
 2. Pasiwyd i gysylltu a Mr David Davies ynghlun a cytundeb rhwng y Cyngor Gymuned a’r Cyngor Sir a’r wasanaethau’r Sir.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mehefin 6ed, 2014 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s