Cofnodion Mehefin 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mehefin 6ed, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorydd Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr John Wyn Jones a Mr Brynle Owen.

3. Cofnodion cyfarfod Mai 2ail, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

Daeth Mr David  Robinson i fewn i drafod sefyllfa’r Ysgol Gynradd, ac hefyd a mantolen ariannol y toiledau.  Mae wedi cael gair gyda Mr Bryn Williams ynghlyn a safle’r Ysgol ac mae yn agored i ymgynghori ac  nad oes amser penodol.  Yn ol y deallt bu trawsnewid rhwng Lord Dudley a’r Cyngor ynglun ar tir a bod bob peth  yn edrych yn ei le.

Derbyniwyd mantolen ariannol y toiledau ac esboniodd fod arnynt angen gwario o leiaf £1000 arnynt yn ystod y flwyddyn nesaf e.e. teilio’r toiledau, gosod lle i newid babi, a ffenestr newydd yn toiledau’r dynion.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion

 1. Mr Cefyn Williams wedi cael gair ynglun a newid y siglen babi ond nid yw yn bosibl oherwydd mae y ffram yn rhy isel. Mae yn mynd i gostio £5000 i roi siglen plentyn arall i fyny.
 2. Penderfynwyd fod y Cynghorwyr yn darllen y Siarter rhwng y Cyngor Sir a’r Cyngor Gymuned erbyn y cyfarfod nesaf.
 3. Rael y Bont Haearn wedi cael ei thrwsio gan Alun Jones, Church View. Pasiwyd i anfon llythyr i ddiolch iddo.
 4. Pasiwyd i holi Amaethwyr Corwen a Brian Evans, Bodelwyddan am brisiau arwyddion cwn yn baeddu cyn eu harchebu gan Tim Wynne Evans.
 5. Daeth siec a anfonwyd i Don Wilkinson tuag at yswiriant i gadw’r Pentref yn daclus yn ol oherwydd mae “Keep Wales Tidy” yn fodlon talu am yswiriant ac offer iddynt.
 6.  Cytunodd Mrs Anne Williams fod yn cynrychioli’r Cyngor Gymuned a’r Llywodraethwyr Ysgol Bro Dyfrdwy.

5. Gohebiaeth

 1. Derbyniwyd llythyr yn dweud eu bod yn mynd i foderneiddio y Swyddfa Bost, ac y bydd yn agor Llun i Gwener o 06.50 – 19.30, Dydd Sadwrn 07.30 -19.30, a Dydd Sul 08.00 – 19.30. Fe fydd y swyddfa ar gau ar Fehefin 16eg i wneud newidiadau.
 2. Derbyniwyd llythyr gan Sir Ddinbych yn dweud fod newidiadau ynghlun a cartrefi gwag.
 3. Llenwyd y ffurflen ynghlun a chydnabyddiaeth ariannol.
 4. Pasiwyd i anfon llythyr at Mr a Mrs Poch i ddweud nad oes gwrthwynebiad gan y Cyngor Gymuned iddynt dorri top y coed lawr ochor yr afon Ceidiog o’r bont haearn at yr hen lythyrdu, ond eu bod nhw yn talu’r gost ac hefyd yn gwneud y gwaith ar amser addas yn y flwyddyn (ddim pam mae’r adar yn nythu).

6. Materion Cynllunio:-

Nid oedd mater i’w drafod.

7. Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i gyfrannu £444 tuag at gynnal y toiledau yn y Pentref, ac edrych ar y sefyllfa eto mewn blwyddyn. Datganodd Eira Lewis ddiddordeb yn y mater yma.
 2. Pasiwyd i gyfrannu £444 tuag at gynnal y Ganolfan

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Penderfynwyd anfon at yr Adran Priffyrdd i ddweud fod ffordd Dinam yn beryglus oherwydd fod coeden wedi dod lawr ar ffordd wedi rhoi yno. Hefyd mae y gwter o dan y ffordd rhwng Berwyn House a’r bont dros yr afon Ceidiog angen ei glanhau.
 2. Pasiwyd i anfon llythyr at Branas Isaf i ddweud nad yw trafeilio ar hyd y ffordd gefn o Gynwyd i Branas yn eu cytundeb.
 3. Nid yw Huw Lloyd wedi cael gafael ar neb o Cilan i drafod ynghlun a newid yr enw i “Rivercatcher”.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Gorffennaf 4ydd, 2014 am 7.30 y.h.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s