Cofnodion Gorffennaf 2014

Cofnodion y cyfarfod Nos Wener, Gorffennaf 4ydd, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1) Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorydd Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2) Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Geraint Jones a Mr Brynle Owen.

3) Cofnodion cyfarfod Mehefin 4ydd, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4) Materion yn codi o‘r cofnodion:-

 1. Pasiwyd i adael arwyddo’r Cytundeb tan Mis Medi, er mwyn i’r Cynghorwyr gael amser i ddarllen y siarter a’i basio ymlaen.
 2. Pasiwyd i ymholi ymhellach am arwyddion baw cwn gan gwmni o Bodelwyddan. Os ydynt yn rhai sydd ddim yn pilio ffwrdd e.e. sgriwio i fewn, pasiwyd i archebu 10 ohonynt am £10.95c + TAW, ond os fyddwn yn cael gostyngiad wrth brynu 20, archebu 20.
 3. Addawodd Mr David Williams i gael gair gyda Mr Alwyn Williams, Branas ynghlun a thrwsio giat y fynwent.
 4. Pasiwyd i ofyn am amcan bris gan Mr Alun Jones a Mr Ieuan Roberts i drwsio y giat wrth y ffordd sydd yn arwain fyny at y fynwent.

5) Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr gan Diane Owen ynghlun a gwaith gwella priffyrdd 2014/2015. Penderfynwyd anfon ati ddweud fod ffordd Stryd y Berwyn fyny at Blaen Dre Isaf, ac o’r Ganolfan fyny heibio Berwynfa am Tyncae Mawr yn un o’r blaenoriaethau angen eu gwneud o amgylch Llandrillo.
 2. Derbyniwyd llythyr gan Adran Priffyrdd Sir Ddinbych yn dweud eu bod yn mynd i edrych fewn i’r ffordd yn rhoi fyny Dinam – rhwng Llandrillo a thop y Berwyn.
 3. Arwyddwyd y ddogfen Hacher Young, ac mae yn barod i’w hanfon yn ol.
 4. Bu Mrs Eira Lewis yn cynrychioli’r Cynghorwyr yn Pwyllgor Un Llais Cymru yn Pentrefoelas a chafwyd crynodeb o’r cyfarfod ganddi.
 5. Mae Mr D. J. Williams wedi bod yn clirio’r rhithoedd o’r fynwent.

6) Materion Cynllunio:-

 1. Nid oedd mater i’w drafod.

7) Materion Ariannol:-

 1. Nid oedd mater i’w drafod.

8) Unrhyw fater arall:-

 1. Cafwyd cwyn fod gwrych Porth Pennant yn dod i’r ffordd, ond mae yn awr wedi cael ei dorri.
 2. Pasiwyd i anfon llythyr i’r Adran Priffyrdd i ddweud fod darn o bont Rhyd y Rhydd (fyny o Hendwr drosodd i’r Wayfarer) wedi torri i ffwrdd.
 3. Pasiwyd i anfon llythyr at yr Heddlu ac hefyd Adran Priffyrdd Sir Ddinbych i ofyn a yw yn bosibl gwneud rhywbeth ynghlun ar parcio yn Rhos Lan, oherwydd ar penwythnosau a min nos ni fyddai yn bosibl cael mynedfa i fynd ac ambiwlans neu frigid dan i fewn i’r stad.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Medi 12fed, 2014 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s