Cofnodion Mis Medi 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Medi 12fed, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Geraint Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams, a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Huw Lloyd, Mr Brynle Owen a Mr David Williams.

Daeth Mr David Robinson fewn i drafod dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd, ac hefyd dyfodol y cae chwarae. Bu mewn cyfarfod gyda Mr Bryn Williams a Ms Rebecca Williams o’r Sir ac nid ydym lawer pellach ymlaen nag oeddem flwyddyn yn ol.  Nid ydynt yn gwybod pwy sydd berchen y tir o dan yr adeilad.  Mae angen sefydlu pwyllgor ar gyfer trin y cae chwarae er mwyn trio cael Cyngor Sir Ddinbych i edrych ar ei ol e.e. torri glaswellt a.y.b.  Mae pwyllgor y carnifal wedi cyfrannu £300 tuag at ddyfodol y cae chwarae.  Pasiwyd i gael cyfarfod cyhoeddus ar nos Lun, Medi 22ain i drafod dyfodol yr adeilad ac hefyd y cae chwarae.

3. Cofnodion cyfarfod Gorffennaf 4ydd, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd i adael arwyddo’r Cytundeb tan Mis Hydref, er mwyn i’r Cynghorwyr gael amser i ddarllen y siarter a’i basio ymlaen.
 2. Derbyniwyd 10 o arwyddion baw cwn, ond nid oes “brackets” i’w gosod, felly pasiwyd i holi am rheini er mwyn cael eu gosod i fyny. Eu gosod ar ffordd Berwynfa, Stryd y Berwyn, tu ol i’r Eglwys, ffordd Pennant, ar y Wern, ffordd Dinam, ffordd yn arwain fyny at y fynwent, ac ar gyfer y Dudley a chadw 2 wrth gefn.
 3. Pasiwyd i anfon llythyr o ddiolch i Mr Ieuan Roberts, Plasdinam a Mr Alun Jones, Church View i ddiolch iddynt am drwsio’r giat yn arwain fyny at y fynwent. Nid ydym wedi clywed gan Mr Alwyn Williams, Crynieth ynghlun a thrwsio’r giat mynedfa’r fynwent.
 4. Cafwyd ar ddeallt mae yr Heddlu sydd yn gyfrifol os i’w ceir yn parcio ar y pafin.

5. Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr o ddiolch am ein cyfraniad gan Cwmni Drama Corwen.
 2. Derbyniwyd llythyr gan Un Llais Cymru yn ein gwahodd i’w cynhadledd ar Hydref y 4ydd, ac hefyd eu cyrsiau yn 2014 – 2915.
 3. Cafwyd llythyr gan Swyddfa Archwiliad Cymru yn dweud ein bod yn cael ad-daliad o £30 yn ol o’n archwiliad blynyddol.
 4. Derbyniwyd e-bost gan Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod yn annog cymunedau i ymgeisio am arian ar gyfer prosiectau i helpu atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Penderfynwyd peidio ac ymgeisio.

6. Materion Cynllunio:-

 1. Cynllun 07/2014/1017 –“Installation of a single BT telecommunication DSLAM cabinet”. Dim gwrthwynebiad.

7. Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i dalu £210 i Hacker Young am yr archwiliad blynyddol.
 2. Pasiwyd i dalu £1000 i Mr Aeryn Jones am dorri glaswellt y fynwent, ac anfon archeb i’r Eglwys am £250.
 3. Pasiwyd i dalu £146.00c i Miss Bronwen Evans am y basgedi crog yn Stad Bro Dinam. Dim ond Stad Bro Dinam oedd wedi gystadlu yn y gystadleuaeth Cyngor Sir Ddinbych eleni.
 4. Pasiwyd i anfon llythyr at Un Llais Cymru i ofyn iddynt a ydym ni fel Cyngor y Gymuned yn gymwys i gael T.A.W yn ol.
 5. Pasiwyd nad ydym am gyfrannu tuag at Apel yr Urdd, ond os fydd plant Ysgol Bro Dyfrdwy angen arian tuag at deithio i gystadlu yn Eisteddof yr Urdd – cyfrannu yr adeg honno.

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Cafwyd cwyn fod perygl pam mae’r plant yn dod dros y bont haearn i ffordd y Berwyn. Pasiwyd anfon i ofyn a wnant roi’r raels yn syth ar draws yn lle fel ac y maen’t yrwan. Hefyd mae y ffens o amgylch y parc chwarae wedi torri.
 2. Pasiwyd i anfon at Dwr Cymru i gwyno fod y beipen ddwr o Landrillo i Gynwyd yn byrstio o hyd a bod angen iddynt roi beipen newydd.
 3. Mae angen arwydd “Give Way” wrth Penrhos wrth ddod lawr o ffordd Pennant, wrth y Llwyn. Penderfynwyd anfon i’r Adran Priffyrdd am osod un.
 4. Cafwyd crynodeb gan y Cynghorydd Sir am y torriadau mae Sir Ddinbych yn gorfod eu gwneud yn ystod 2014/2015. Rhaid arbed £6 miliwn arall.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Hydref 3ydd, 2014 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s