Cofnodion Hydref 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Hydref 3ydd,2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

1.  Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod. Llongyfachwyd ein Cynghorydd Sir ar ddathlu ei Briodas Aur.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2.  Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr John Wyn Jones, Mr Brynle Owen, Mrs Rhianon Jones a Mr Geraint Jones. Daeth Mr David Robinson fewn i drafod dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd, ac hefyd dyfodol y cae chwarae. Gofynnwyd a fyddem ni yn fodlon cyfrannu tuag at gostau cynnal a chadw’r cae chwarae ar ol Ionawr 2015. Pasiwyd i’w adael yn agored nes fydd Sir Ddinbych wedi penderfynu faint maen’t hwy yn gyfrannu tuag ato. Fe fydd cyfarfod eto i drafod ar nos Lun, Hydref 20fed am 7.30 y.h. yn y Ganolfan.

3.  Cofnodion cyfarfod Medi 12fed, 2104 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4.  Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd i adael arwyddo’r Cytundeb tan Mis Tachwedd, er mwyn i’r Cynghorwyr gael amser i ddarllen y siarter a’i basio ymlaen.
 2. Derbyniwyd y “brackets” i osod arwyddion baw cwn. Addawodd Mr David John Williams a Mr Geraint Jones eu gosod ar ffordd Berwynfa, Stryd y Berwyn, tu ol i’r Eglwys, ffordd Pennant, ar y Wern, ffordd Dinam, ffordd yn arwain fyny at y fynwent, ac ar gyfer y Dudley a chadw 2 wrth gefn.
 3. Byth wedi clywed gan Mr Alwyn Williams ynghlun a thrwsio giat mynedfa’r fynwent.
 4. Ddim wedi cael ateb gan yr Adran Priffyrdd ynghlun ar raels wrth y bont haearn, nag ychwaith arwydd “Give Way” ar gyfer y Llwyn. Ni chlywsom ychwaith gan Dwr Cymru ynghlun a gosod peipen ddwr newydd o Gynwyd i Landrillo.

5.  Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd e-bost yn gofyn a yw y Ganolfan yn bwrpasol ar gyfer y pleidleisio ym Mis Mai e.e yn bwrpasol i’r anabal.
 2. Derbyniwyd e-bost gan David Davies yn dweud fod grant ar gael i drwsio a chynnal cofebion rhyfel. Pasiwyd i ymholi ynghlun a rhoi enw perthynas i deulu Cadwst Bach (gynt) ar yr un wrth y Ganolfan.
 3. Derbyniwyd e-bost gan David Lorey (Rheolwr Adeiladau Sir Ddinbych) ynghlun a dyfodol y cae chwarae. Bydd Mr Cefyn Williams yn cyfarfod gyda rhai o’r Sir ar Ddydd Mawrth, Hydref 7fed.
 4. Cysylltwyd a Mr Huw Lloyd ynghlun a gosod mast i dderbyn galwadau brys (emergency) yn y Pentref.

6.  Materion Cynllunio:-

 1. Cynllun 07/2014/1033 – Estyniad yn 6, Rhos Helyg – Dim gwrthwynebiad.

7.  Materion Ariannol:-

 • Derbyniwyd £30 yn ol gan Swyddfa Archwilio Cymru.

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Pontrhydyrhydd – Addawodd Mr Cefyn Williams edrych fewn i’r mater.
 2. Pasiwyd i anfon at yr Adran Priffyrdd i ofyn iddynt agor y ffordd fyny o Garthiaen at giat y mynydd. Mae wedi cau gyda’g eithin.
 3. Nid yw y Pentref wedi derbyn grant tuag at y cae chwarae, ond maen’t yn mynd i ail ymgeisio.
 4. Pasiwyd i ymholi pwy sydd berchen 2, Bron Llan, ac i ofyn a ydynt yn bwriadu ail adeiladu’r wal wrth ymyl.
 5. Pasiwyd fod y Cyngor Cymuned yn talu am y cyfarfodydd sydd yn cael eu cynnal yn y Ganolfan ynglyn a dyfodol yr ysgol ac hefyd y cae chwarae.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Tachwedd 7fed, 2014 am 7.00 y.h.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s