Cofnodion Tachwedd 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Tachwedd 7fed, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1.  Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mr Geraint Jones, Mr Bryle Owen, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2.  Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr John Wyn Jones a Mrs Rhianon Jones. Daeth Mr David Robinson fewn i drafod dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd, ac hefyd dyfodol y cae chwarae. Pasiwyd i anfon at Bryn Williams o’r Sir i ofyn a fyddem ni fel Cyngor y Gymuned yn gallu prynu’r cae chwarae i’r Pentref, ac hefyd ymholi faint yn fwy o yswiriant fydd rhaid i ni ei dalu yn flynyddol ar gyfer y cae chwarae. ‘Roedd y Cynghorwyr yn unfrydol eu bod am i David Robinson gario ymlaen gyda’r gwaith o drafod gyda’r Sir. Mae y Sir wedi gaddo edrych ar ei ol tan diwedd Mawrth rwan.

3. Cofnodion cyfarfod Hydref 3ydd, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4.  Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd i adael arwyddo’r Cytundeb tan Mis Tachwedd, er mwyn i’r Cynghorwyr gael amser i ddarllen y siarter a’i basio ymlaen.
 2. Pasiwyd i ofyn am amcan bris gan Jay Jones a Crossley Stonecraft er mwyn rhoi enw perthynas Teulu Cadwst Bach (gynt) ar y golgolofn wrth y Ganolfan.
 3. Byth wedi clywed gan Mr Alwyn Williams ynghlun a thrwsio giat mynedfa’r fynwent.

5.  Gohebiaeth

 1. Derbyniwyd llythyr gan yr Adran Priffyrdd i ddweud eu bod yn edrych i fewn i arwydd “ildiwch” wrth Penrhos, ac hefyd i’r rael wrth y Bont Haearn. Hefyd derbyniwyd map ganddynt o’r ffordd fyny o Garthiaen fyny i’r mynydd, ond nid oedd y map yn dangos fyny ddigon i’r mynydd i roi cyfarwyddiadau pellach.
 2. Derbyniwyd llythyr gan Dwr Cymru yn dweud eu bod yn gobeithio newid 2.2km o’r brif bibell ddwr o Gynwyd i Landrillo yn ystod 2015.
 3. Derbyniwyd llythyr gan Jane West o’r Sir ynghlun a dyfodol adeilad yr Ysgol Gynradd. Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus i’r Pentref i drafod y mater yma ar 20/10/2014.
 4. Cafwyd llythyr gan berchennog 2, Bron Llan yn dweud ei bod yn bwriadu ail adeiladu’r wal ar ol iddi orffen atgyweirio’r ty.

6.  Materion Cynllunio:-

 1. Cynllun 07/2014/1184 = Adeiladu shed i gadw peiriannau a gwair yn Wern Pennant – Dim gwrthwynebiad.
 2. Cynllun 07/2014/1199 –Adeiladu 10 o dai (1 fforddiadwy) tu ol i’r Dudley Arms – Dim gwrthwynebiad.

7.  Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i gyfrannu £100 tuag at Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych.
 2. Derbyniwyd siec o £250 gan yr Eglwys (cyfraniad tuag at dorri glaswellt y fynwent).

8.  Unrhyw fater arall:-

 1. Cafwyd cwyn fod ceir yn parcio yn fler a pheryglus wrth y fynedfa wrth ddod allan o Stryd y Berwyn, ac hefyd ochor arall i’r Llwyn ac ar gyfer Capel Hannaneel. Hefyd mae cwyn fod ceir yn gyrru yn gyflym drwy Stad Rhos Helyg.
 2. Penderfynwyd i anfon at yr Heddlu i weld a oes unrhyw beth a ellant wneud am y sefyllfa.
 3. Mae angen glanhau’r ffos ochor isaf i’r “Garn”, penderfynwyd anfon i’r Sir i ofyn iddynt ddod yno i’w glanhau, ac hefyd fod dwr yn sefyll ar y ffordd fawr wrth Ty Draw, Faerdref.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Iau, Rhagfyr 4ydd, 2014 am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s