Cofnodion Rhagfyr 2014

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Rhagfyr 4ydd, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorydd Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owen, Mr David John Williams a Mrs Rhianon Jones.

Trafodwyd dyfodol y cae chwarae, a phenderfynwyd ein bod yn anfon at Un Llais Cymru i ofyn os oes gennym ni fel Cyngor y Gymuned “Constitiution Group” yn barod neu os nag oes a fyddent yn awgrymu sut i greu un.  Nid ydym yn gwybod eto os prynu neu ei gemeryd ar les fyddwn nes fyddwn wedi cael atebion i rai gwestiynnau.  Awgrymwyd gan rai hwyrach y buasai yn well os fuasai’r clwb bowlio yn lesio eu darn nhw tan fyddwn ni wedi penderfynu beth ydym  am wneud, ac os prynu – prynu’r ddau gyda’i gilydd.

3. Cofnodion cyfarfod Tachwedd 7fed, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd i adael arwyddo’r Cytundeb tan y flwyddyn nesaf. Mae Geraint, Eira, Anne a Huw wedi cael copi o’r cytundeb.
 2.  Ddim wedi derbyn enw gan Mr Ken Davies i ofyn amcan bris i roi enw perthynas iddynt ar y golgolofn.
 3.  Byth wedi clywed gan Mr Alwyn Williams ynghlun a thrwsio giat mynedfa’r fynwent.
 4.  Ddim wedi cael atebiad gan yr Heddlu ynghlun a’r parcio yn y Pentref.

5. Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr gan Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych ynghlun a dyfodol Cysgod y Gaer. Pasiwyd i anfon at Sir Ddinbych i ddweud nad ydym yn hapus os fyddant yn meddwl cau y Cartref Henoed. Pasiwyd hefyd i ofyn i Canolfan Ni a oes ganddynt gynlluniau i godi Pwyllgor? Fe fyddem yn fodlon iawn cymeryd rhan.
 2.  Derbyniwyd llythyr gan Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych i ddiolch am y cyfraniad.
 3. Arwyddwyd y “Wayleave” i roi trydan i fewn i’r bocs BT ar gyfer yr ysgol.
 4. Derbyniwyd llythyr gan Rebecca Williams, Bryn Williams ac Un Llais Cymru ynghlun a’r cae chwarae.

6. Materion Cynllunio:-

 1. Dim yw drafod.

7.

 1. Materion Ariannol:-
 2. Pasiwyd i dalu £17 i’r “British Legion” am y rhith a roddwyd ar y gofeb, ac hefyd £20 am ddefnyddio’r Ganolfan i drafod dyfodol y cae chwarae ac adeilad yr Ysgol
 3. Derbyniwyd siec o £150 gan “Voluntary Services” Sir Ddinbych oherwydd fod Stad Bro Dinam wedi cystadlu am y Stad Henoed orau.
 4. Pasiwyd i adael y Precept tan fis Ionawr.

8.  Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd i anfon llythyr i longyfarch Berwyn Davies am ennill y gystadleuaeth “Michellin Chef Award”.
 2. Er ein bod wedi gosod arwyddion atal baw cwn i fyny mae’r broblem yn parhau. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater.
 3. Nid oes halen wedi cael ei adael ar y ffordd fyny am y Berwyn heibio Tyncoed, mae y swp olaf wrth Rhos Isaf. Penderfynwyd anfon i ofyn iddynt gario ymlaen tuag at Blaen Dinam.
 4. Mae gwreiddiau coed yn beryglus ar bont Cilan. Pasiwyd i ofyn iddynt edrych fewn i’r mater.
 5. Cafwyd ar ddeallt fod angen gwneud y gwteri cyn fyddant yn ail wneud ffordd Stryd y Berwyn.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-   Nos Wener, Ionawr 23ain am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s