Cofnodion Ionawr 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Ionawr 23ain, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod, ac hefyd y Cynghorydd Mr Huw Jones o Gorwen.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mrs Rhianon Jones a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owen, Mr Geraint Jones, Mr John Wyn Jones a’r Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams.

Daeth y Cynghorydd Mr Huw Jones o Gorwen atom yn absenoldeb y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams i drafod eu bod yn addawol iawn fod arian ar gael gan Gymdeithas Tref ac Ardal tuag at brynu cae chwarae’r ysgol i’r Gymuned. Penderfynwyd iddo gario ymlaen gyda’r drafodaeth gyda Ms Rebeca Maxwell, ac unwaith fyddwn wedi sicrhau y cae, gobeithio wedyn drio am grant gan y loteri i brynnu offer arno. Dywedodd ef ei fod wedi cael gair gyda PCSO Ceri Louise-Evans ac ei bod hi hefyd wedi gaddo £500 tuag at y fenter. Penderfynwyd peidio a chynnwys y cae clwb bowlio, oherwydd ei fod ar les gan y Cyngor Sir yn barod.

3. Cofnodion cyfarfod Rhagfyr 4ydd, 2014 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd i arwyddo’r Cytundeb rhwng Cyngor y Gymuned a’r Cyngor Sir a’i anfon yn ol at Mr David Davies.
 2. Penderfynwyd rhoi £2 ar y Precept ar gyfer 2015/2016.
 3. Roedd Mr David Williams wedi cael gair gyda Mr Alwyn Williams ynghlun a thrwsio giat y fynwent, ac mae wedi addo ei thrwsio yn y dyfodol agos.
 4. Pasiwyd i ofyn i Mr Cefyn Williams gysylltu ar person sydd yn gyfrifol o ddod i’r Pentref i edrych sefyllfa’r baw cwn, a gofyn iddo ddod yn gynt tro nesaf – tua 7.00 – 7.30 y.b , oherwydd mae 10.30 y.b. yn rhy hwyr.

5. Gohebiaeth

 1. Llongyfarchwyd Mrs Anne Williams a Mrs Eira Lewis ar gael eu dewis i gynrychioli’r Cyngor i fynd i Balas Buckingham ar Fai 20fed.
 2. Derbyniwyd llythyr gan AON ein yswiriant i’r Cyngor yn dweud na fydd cost ychwanegol i yswirio’r cae chwarae os ellwn fod mor lwcus a bod yn berchen arno.
 3. Derbyniwyd llythyr gan Mr David Robinson yn gofyn a ellwn ystyried talu £2 y pen tuag at gynnal y toiledau ym mis Mai. Hefyd derbyniwyd llythyr ynghlun a dyfodol y cae chwarae ynghud a “Constitution group” mae ef wedi ei greu ar ei gyfer.
 4. Pasiwyd ein bod yn creu “Standing Order” (Constitiution Group) ar gyfer y Cyngor Gymuned allan o’r model ydym wedi ei gael gan Un Llais Cymru.
 5. Cynghorydd Cefyn Williams wedi rhoi cais fewn i rhywun edrych i fewn i’r sefyllfa fod gridiau wedi tagu ger Pentre Bach a Blaen Dre Isaf, hefyd twll mawr ar allt Rhydyglafes, ac mae’r Cyngor wedi gofyn am ganiatad i wneud y gwaith draenio yn Stryd y Berwyn.

6. Materion Cynllunio:-

 1. Cais Rhif 07/2014/1441 – Adeiladu 2 dy yn Rhos Helyg- Dim gwrthwynebiad.

7. Materion Ariannol:-

 1. Wedi derbyn y trydydd Precept am 2014/2015.

8. Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd i anfon at yr Adran Priffyrdd i gwyno nad ydynt yn rhoi digon o halen ar y ffordd rhwng Corwen a Llandrillo, hefyd fod cyflwr y ffordd yma yn gywelyddus, yn enwedig wrth Tanygraig a rhiw Rhydyglafes. Mae y ffens wrth ochor yr afon Ceidiog yn Stryd y Berwyn angen ei thrwsio ac hefyd tyllau yn y ffordd wrth Branas Isaf.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mawrth 6ed, am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s