Cofnodion Chwefror 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mawrth 6ed, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Anne Williams bawb i’r cyfarfod, ac hefyd y Cynghorydd Mr  Huw Jones o Gorwen a Mr David Robinson i drafod dyfodol cae chwarae’r ysgol. Addawodd Mr Huw Jones y bydd yn bwrw ymlaen gyda llenwi’r ffurflenni er mwyn trosglwyddo’r cae chwarae i’r Gymuned. Gobeithio y bydd wedi cael ei gwblhau erbyn Mis Gorffennaf neu Mis Medi. Yn y cyfamser mae yn mynd i wneud yn siwr fod Cyngor Sir Ddinbych yn mynd i fod yn gyfrifol am dorri glaswellt arno trwy’r Haf. Mae hefyd yn mynd i gysylltu a Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts i sefydlu pwyllgor y cae chwarae, ac fe fydd Mrs Anne Williams y gadeiryddes yn cynrychioli’r Cyngor Gymuned arno. Mae Mr David Robinson yn mynd ymlaen gyda pryniant y Clwb Bowlio arwahan.

2. Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr John Wyn Jones, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

3. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen.

4. Cofnodion cyfarfod Ionawr 23ain, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

5. Materion yn codi o’r Cofnodion:

a) Arwyddwyd y “Standing Order” (Constitution Group) gan y Cynghorwyr.

6. Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr gan yr Adran Priffyrdd yn dweud eu bod wedi pentyrru halen o amgylch ac y bydd y coed ger Pont Cilan yn cael eu tynnu yn gynnar yn y flwyddyn ariannol nesaf.
 2. Derbyniwyd llythyr gan Ysgol Bro Dyfrdwy yn gofyn am gyfraniad tuag at y bws i gludo plant Blwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd. Pasiwyd i gyfrannu £300.
 3. Derbyniwyd e-bost gan Mr David Davies i ddiolch am ein bod wedi arwyddo’r cytundeb rhyngddom ni a Chyngor Sir Dddinbych.
 4. Derbyniwyd e-bost gan Mr David Robinson ynghlun ar cyfarfod fu ef ynddo yn Caledfryn i drafod dyfodol y cae chwarae.

7. Materion Cynllunio:-

 1. Cais Rhif 07/2015/0068 – Estyniad dros garej yn 6, Felin Goed – Dim gwrthwynebiad.
 2. Cais Rhif 07.2015/0092 – cable trydan i dy newydd yn Cadwst Mawr – Dim gwrthwynebiad.

8. Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i dalu £84 i ail ymaelodi gyda Un Llais Cymru.

9. Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd i anfon at yr Adran Priffyrdd i gwyno fod angen ail wneud y ffordd rhwng Wern Pistyll a Rhydyglafes, ffordd o Tyncoed drosodd i dop y Berwyn yn gywilyddus, darn o’r ffordd o flaen y Stores yn codi fyny a bod lori wedi tynnu darn o do y Bell i ffwrdd.
 2. Mae Mr David John Williams yn mynd i helpu Mr Alwyn Williams i drwsio giat y fynwent.
 3. Mae Mr Cefyn Williams wedi cael ar ddeallt fod Amgylchedd Cymru yn mynd i wneud y draeniau yn Stryd y Berwyn yn ystod y mis nesaf, ac fe fydd yr adran Priffyrdd wedyn yn gwneud y ffordd.
 4. Pasiwyd i anfon llythyr at Cyngor Sir Ddinbych i ddatgan ein pryder eu bod yn meddwl cau Cartref yr Henoed yng Nghorwen sef Cysgod y Gaer.
 5. Pasiwyd i ofyn i glerc Cynwyd faint yw eu prisiau nhw am gladdu.
 6. Dywedodd Mr Cefyn Williams fod yr Adran Priffyrdd yn mynd i drwsio’r tyllau yn y ffordd o Gorwen i Landrillo Dydd Llun nesaf 09/03/2015.
 7. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater a yw Cynghorau eraill wedi talu am yr arwyddion Baw Cwn.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Iau, Ebrill 2ail, am 7.30 y.h.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s