Cyfarfod Blynyddol 2014

Cofnodion cyfarfod Blynyddol Nos Wener, Mai 2ail, 2014 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

 

Yn bresennol:-  Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David John Williams, Mr David Williams, Mr Brynle Owen, Mr Geriant Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams, Mr Bryn Roberts, Mr David Robinson, Mr Chris Linder a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymddiheuriadau:-  Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, a Mr John Wyn Jones.

Cofnodion cyfarfod blynyddol 2013.

Aethpwyd trwy’r cofnodion ac fe’u harwyddwyd yn gywir.

Mantolen ariannol:-

‘Roedd y cynghorwyr wedi derbyn y fantolen ymlaen llaw.  ‘Roedd yr archwiliwr mewnol Mr John T. Guest wedi bod trwy y llyfrau ac wedi eu cael yn gywir.   Pasiwyd eu bod yn gywir a’u harwyddo.  Gellir yn awr eu hanfon ymlaen i’r archwiliwr allanol Hacker Young.

Adroddiad y Cynghorydd Sir Mr Cefyn H. Williams

Pwysleisiodd fod cyflwr y ffyrdd yn dal yn broblem.  Mae stryd y Berwyn ar y gweill, ond mae problem gyda’r draeniau.  Dywedodd y buasai yn well i ni fel Cyngor ail feddwl am y sefyllfa o arwyddo’r cytundeb rhyngddon ni a Chyngor Sir Ddinbych ynghlun a gwasaethau’r Sir.  Hwyrach mewn blynyddoedd i ddod na fydd ond 4 neu 5 o Gynghorwyr o bob Pentref yn cynrychioli.  Mae y meliynau gwynt yn dal i greu problem enfawr.  Mae yn debyg y bydd newid ynghlun a gwasanaeth cludiant, ond ddim ond yn maint y busus maent yn ei rhedeg.

 

Diolchwyd iddo am ei waith yn cynrychioli ar hyd y flwyddyn.

Gofynnodd Mr Bryn Roberts a fuasem yn dewis Llywodraethwr ar pwyllgor Ysgol Bro Dyfrdwy yn lle Mr David Williams.

Gofynnodd Mr David Robinson a oeddem wedi clywed mwy gan Gwasanaethau’r Amgylchedd ynglun atal llifogydd yn y Pentref.  Buont mewn cysylltiad tua blwyddyn yn ol a gofyn i 6 fod yn gyfrifol, ond nid oes dim wedi ei wneud ar ol hynny.

Mae wedi e-bostio Mr Bryn Williams ynghlun ar cae chwarae, ac wedi rhoi’r ffurflen i fewn ar gyfer “feasability study” yn adeilad yr hen ysgol gynradd.  Ni does cadarnhad eto tan Mai 15fed.

Gofyn a fuasem yn fodlon talu am yswiriant “Keep Wales Tidy” yn y Pentref.  Pasiwyd i wneud hyn a thalu tuag at offer.

Gofynnodd Mr Chris Linder a fuasai yn bosibl cael mwy o wirfoddolwyr ar bwyllgor y cae chwarae.  Pasiwyd i hysbysebu a’r wefan y Cyngor.  Mae yn gobeithio cael grant gan chwaraeon Cymru tuag at gael goliau pel-droed a.y.b., a gofynnodd a fuasem yn ystyried ei roi ynghlwm ag yswiriant y Cyngor er mwyn ei gael yn rhatach.

Dewis Cadeirydd a Is-Gadeirydd:-

Dewisiwyd y Cynghorydd Mrs Anne Williams yn Gadeiryddes a Mr Brynle Owen yn is-gadeirydd.

Dymunwyd yn dda i’r gadeiryddes newydd Mrs Anne Williams.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s