Cofnodion Ebrill 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Ebrill 2ail, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr Brynle Owenn, Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, Mr Geraint Jones a Mr John Wyn Jones.

Cofnodion cyfarfod Mawrth 6ed – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes Mrs Anne Williams.

Materion yn codi o’r Cofnodion:-

 1. Pasiwyd trafod prisiau claddu tan y mis nesaf pam fydd y pwyllgor yn llawn.
 2. Mae E. Jones yn cychwyn ar y gwaith draenio yn stryd y Berwyn wythnos nesaf
 3. Mae Mr Cefyn Williams wedi ymholi ac mae y Cynghorau eraill wedi gorfod talu am arwyddion baw cwn yn eu Pentrefi.
 4. Mae’r Priffyrdd wedi bod o amgylch yn trwsio’r tyllau yn y ffordd o Gorwen i Landrillo, ac meant yn mynd i edrych i’r sefyllfa y ffordd yn codi fyny wrth y Stores.
 5. Mae prosiect y cae chwarae yn mynd yn ei flaen, ac mae y Cynghorydd Huw Jones yn gobeithio y cawn glywed ymhellach ym Mis Mehefin. Mae cyfarfod Dyffryn Dyfrdwy i drafod arian tuag at greu man chwarae i’r plant yn cyfarfod ar Ebrill 15fed, a chyfarfod arall ar Ebrill 20fed. Mae yn fyddiog iawn y bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen.

Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd atebiad i’n llythyr ynghlun a bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu cau cartref henoed Cysgod y Goleg.
 2. Derbyniwyd llythyrau gan y Brifathrawes a phlant Dosbarth Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Bro Dyfrdwy yn diolch am ein cyfraniad iddynt fynd i Gaerdydd.
 3. Derbyniwyd llythyr o ddiolch am ein bod wedi anfon tal o £84 i ail ymaelodi gyda Un Llais Cymru.

Materion Cynllunio:-

Nid oedd dim i’w drafod.

Materion Ariannol:-

Pasiwyd i dalu cyflog i’r clerc am y flwyddyn

Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd i anfon at PCSO Ceri Louise Evans i ofyn iddi edrych i fewn i’r mater fod ceir yn parcio wrth fynedfa Stryd y Berwyn, ac ei bod yn berygl dod allan i’r ffordd fawr. Hefyd gofynnwyd iddi edrych fewn i’r materion fod ieuenctid yn rasio ar feiciau pedair olwyn o gwmpas y Pentref, ac eu bod hefyd yn mynd fewn i fuarth tu ol i’r ysgol gyda’r nos.
 2. Pasiwyd i gyfrannu £50 yr un i Mrs Anne Williams a Mrs Eira Lewis i fynd i gynrychioli’r Cyngor i Balas Buckingham.
 3. Pasiwyd ein bod yn cyfrannu mis nesaf £888 tuag at gynnal y toiledau.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Nos Wener, Mai 1af, 2015 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s