Cofnodion Mai 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mai 1af, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

Croesawodd y cadeirydd newydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.  Hefyd croesawodd y Cynghorydd Huw Jones o Gorwen i’n plith i drafod dyfodol y cae chwarae.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, Mr John Wyn Jones, Mr Geriant Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen.

Cofnodion cyfarfod Ebrill 2ail – Fe ‘u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd.

Materion yn codi o’r Cofnodion

 1. Pasiwyd codi prisiau claddu fel a ganlyn:- Bedd newydd – £150 (tu allan i’r Plwyf £300), Claddu Llwch – £50 (tu allan i’r Plwyf £100).
 2. Pasiwyd i dalu £888 tuag at gynnal y toiledau.
 3. Pasiwyd i gyfrannu £50 yr un i Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams i gynrychiol’r Gymuned yn Palas Buckingham.
 4. Heb gael atebiad gan PCSO Louise Evans ynghlun ar parcio ceir wrth fynedfa Stryd y Berwyn nac ychwaith y “quad bikes” ar y Wern.

Gohebiaeth

 1. Derbyniwyd llythyr gan Canolfan Ni yn gofyn am gynrychiolydd o’r Gymuned . Pasiwyd i ail roi enw Mr Delwyn Lewis. Cafwyd ar ddeallt fod cyrsiau yn cael eu cynnal yno i’r Gymuned. Pasiwyd i ymholi

Materion Cynllunio

Nid oedd dim i’w drafod

Materion Ariannol:-

 1. Pasiwyd i gyrannu £20 tuag at Gwyl Ddrama Corwen.
 2. Pasiwyd i dalu £428.30c i AON (Yswiriant 2015/2016)
 3. Derbyniwyd y Precept cyntaf am 2015/2016.

Unrhyw fater arall:

 1. Pasiwyd ein bod yn ei roi ar gontract y cyfarwyddwyr angladdau eu bod nhw yn gyfrifol am glirio unrhyw bridd a.y.b sydd ar ol, ar ol agor bedd.
 2. Cafwyd cwyn fod cwmni tacsi o Brestatyn yn cludo’r plant i’r ysgol. Cafwyd ar ddeallt gan Mr Cefyn Williams fod hyn yn newid ar ol hanner tymor ac y bydd cwmni tacsi lleol yn eu cludo o hyn ymlaen.
 3. Pasiwyd i anfon at gwmni bysiau GHA i ofyn a fuasent hwy yn anfon at y Sir i gwyno am gyflwr y ffordd o Gorwen i derfyn y Sir ochr draw i Llawrcilan.
 4. Mae ffens angen ei drwsio wrth y Bont Haearn, ond nid oes neb yn siwr pwy sydd yn gyfrifol. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater.

Dymunwyd yn dda i Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams yn Llundain.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Nos Wener, Mehefin 5ed, 2015 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s