Cofnodion Mehefin 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mehefin 5ed, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.  Daeth Mr Bryn Roberts a Mr Chris Linder draw i ddweud eu bod wedi sefydlu pwyllgor y Cae Chwarae, ac yn gwahodd aelod o’r Cyngor Gymuned arno.  Pasiwyd fod Mr David Williams neu Mrs Rhianon Jones (neu y ddau) yn cynrychioli.

Yn bresennol roedd:  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr David Williams, Mrs Anne Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd,  Mr David  John Williams, Y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs  Hefina Robert

Ymddiheuriadau:-

Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Mr Geraint Jones, Mrs Eira Lewis a Mr Brynle Owen.

Cofnodion cyfarfod Mai 1af, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mr John Wyn Jones.

Materion  yn codi  o’r Cofnodion

 1. ‘Roedd PCSO Ceri Louise Evans wedi bod o amgylch Llandrillo ac nid oedd wedi gweld ceir yn parcio mewn llefydd perygl nac ychwaith ieuenctid o amgylch adeilad yr ysgol. Addawodd Mr Cefyn Williams gael gair gyda hi eto.
 2. Wedi gofyn am restr o ddigwyddiadau sydd yn digwydd yn Canolfan Ni, ond byth wedi ei derbyn.

Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr i’n gwadd i Ddiwrnod Mawr y Ddyfrdwy yn Rhug, Corwen ar Fehefin 26ain.
 2. Pasiwyd i anfon llythyr at Dafydd a Rhys Jones, Syrior i ddiolch am y siec flynyddol o £2000 fel cyfraniad oddi wrth y melinau gwynt.

Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

Materion Ariannol:-

 1. Penderfynwyd talu’r anfoneb o £100 i Mr Richard Moody am dorri glaswellt y cae chwarae.
 2. Pasiwyd i gyfrannu £50 i Ty’r Eos, Wrecsam.

Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd ein bod yn prynu bin gwyrdd i roi rithoedd a.y.b ynddo o’r fynwent.
 2. Cafwyd arddeallt fod prosiect prynu y cae chwarae bron a’i gwbwlhau. Mae cydweithrediad da wedi mynd ymlaen rhwng Cyngor Cymuned Llandrillo a Chyngor Tref Corwen. Cafwyd cwyn fod angen lefelu’r cae oherwydd ei fod yn anwastad i chwarae pel droed. Pasiwyd i drafod hyn pan fyddwn wedi arwyddo’r cytundeb.
 3. Gofynnwyd a oedd yn bosibl cael arwydd mawr DIM CWN wrth fynedfa’r cae chwarae. Addawodd Mr Cefyn Williams edrychi fewn i’r mater.
 4. Diolchodd Mrs Anne Williams drosti hi a Mrs Eira Lewis am y gydnabyddiaeth a gawsant i gynrychioli’r Cyngor ym Mhalas Buckingham.
 5. Mae yr afon yn bwyta o dan y ffordd ar gyfer y “bungalows” uchaf Stryd y Berwyn ac hefyd wrth y Bont Haearn. Pasiwyd i ofyn i’r Bwrdd Dwr ddod yno i edrych ar y sefyllfa.
 6. Maen’t yn cychwyn rhoi gwyneb newydd ar Stryd y Berwyn ar Gorffennaf y 6ed.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Gorffennaf 3ydd, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s