Cofnodion Gorffennaf 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Gorffennaf 3ydd,2015 a gynhaliwyd yn y ganolfan.

1) Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr David Williams, Mrs Anne Williams, Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mrs Eira Lewis, Y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2) Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Mr Geraint Jones, Mrs Rhianon Jones a Mr Brynle Owen.

3) Cofnodion cyfarfod Mehefin 5ed, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mr John Wyn Jones.

4) Materion yn codi o’r cofnodion

 1. Addawodd Mr Cefyn Williams gael gair gyda PCSO Ceri Louise Evans i ofyn iddi ddod fyny i’r Pentref gyda’r nos i weld sefyllfa’r parcio wrth fynedfa Stryd y Berwyn.
 2. Mae Mr David John Williams wedi derbyn arwydd i roi ar y bin gwyrdd i gael gwared o’r rithoedd a.y.b o’r fynwent.
 3. Mae y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams yn ffyddiog iawn ein bod yn mynd i dderbyn y £7000 tuag at brynu’r cae chwarae, ond fe fydd yn rhaid gwneud yn siwr fod y ffens o amgylch y cae fyny a safon diogelwch.
 4. Penderfynwyd gadael y siec a dderbyniwyd gan deulu Syrior yn y cyfrif cyfredol ar hyn o bryd.

5) Gohebiaeth:-

 1. Derbyniwyd llythyr gan Pafiliwn y Bobol Edeyrnion Cyf yn gofyn am gynrychiolydd ar eu pwyllgor. Pasiwyd nad ydym am anfon cynrychiolydd ar hyn o bryd.
 2. Derbyniwyd e-bost gan James Hall o Adran Priffyrdd Sir Ddinbych yn dweud ei fod yn mynd i edrych i fewn i’r sefyllfa fod yr afon yn bwyta o dan y ffordd yn Stryd y Berwyn.
 3. Derbyniwyd llythyr o ddiolch am ein cyfraniad o £20 gan Gwyl Ddrama Corwen.

6) Materion Cynllunio:-

 1. Ffynnon Wen 07/2015/0658 – estyniad – Dim gwrthwynebiadTyfos 07/2015/0414 – melin wynt – Penderfynwyd gofyn am fwy o wybodaeth am y lleoliad
 2. Land South of Llandrillo – 07/2015/0608 – Cromlech – Penderfynwyd gofyn am fwy o wybodaeth am y lleoliad, parcio a.y.b ac hefyd a fuasai yn bosibl i rai o’r Cynghorwyr gael golwg ar y safle.
 3. 8, High Street 07/2015/0429 – ffenestri newydd – Dim gwrthwynebiad
 4. Wern Pennant 07/2015/0611 – adeiladu sied – Dim gwrthwynebiad

7) Materion Ariannol:-

 1. Dim yw drafod.

8) Unrhyw fater arall:-

 1. Pasiwyd gofyn i Sion Williams a fuasai yn gallu mynd ar fainc wrth y Ganolfan yw farnisio yn ystod y Gaeaf. Bydd y Cyngor yn fodlon talu am y gost.
 2. Mae tacsi o Prestatyn yn dal i gludo plant i’r ysgol. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych fewn i’r mater.
 3. Daeth cwynion fod y bws T3 yn hwyr yn amal neu ddim yn troi fyny, ac nad yw yn mynd heibio’r Ysbyty yn Wrecsam ar ei ffordd yn ol o Wrecsam i Bermo. Pasiwyd anfon llythyr i gwyno.
 4. Pasiwyd i anfon i gwyno fod baw cwn yn dal i fod yn broblem.
 5. Mae amser penodedig dod o hyd i deulu perchnogion y tir o dan yr Ysgol Gynradd yn brysur dod i ben, ac nid oes neb wedi dod ymlaen hyd yma. Mae y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams wedi ysgrifennu at y Sir a gofyn iddynt ystyried yn ddwys i bwy fyddant yn gwerthu yr adeilad, a bod angen iddynt feddwl am ddyfodol y Pentref.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Medi 4ydd, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s