Cyfarfod Blynyddol 2015

Cofnodion cyfarfod Blynyddol Nos Wener, Mai 1af, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

Yn bresennol:- Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David John Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David Williams, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams, Mr David Robinson, Mr Chris Linder, David Linder, Cynghorydd Mr Huw Jones o Gorwen a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymddiheuriadau:- Mr Brynle Owen.

Cofnodion cyfarfod blynyddol 2014+

Aethpwyd drwy’r cofnodion ac fe’u harwyddwyd yn gywir.

Mantolen Ariannol:-

‘Roedd y Cynghorwyr wedi derbyn y fantolen ymlaen llaw. Mae y llyfrau gan Mr John T. Guest yn cael eu harchwilio. Pasiwyd fod y fantolen yn gywir a’i harwyddo. Gellir eu hanfon ymlaen i’r archwiliwr allanol Hacker Young pan fydd Mr Guest wedi gorffen eu harchwilio.

Adroddiad y Cynghorydd Sir Mr Cefyn H. Williams

Pwysleisiodd fod cyflwr y ffyrdd yn dal yn broblem. Mae stryd y Berwyn ar y gweill, ac maen’t yn mynd i gychwyn ar y gwaith draenio yn fuan. Melinau gwynt wedi creu cryn broblem hefyd. Mae pobl yn byw mewn carafan am 12 mis yn creu cryn drafferth ar hyn o bryd oherwydd nad ydynt yn talu tuag at y Gymuned. Mae hysbysiad wedi cael ei roi yn y papurau i drio chwilio am berchnogion y tir sydd o dan yr Ysgol Gynradd, oherwydd ei fod wedi cael ei roi yn y lle cyntaf i’r Gymuned fel rhodd tuag at addysg. Maen’t yn dal i sôn am ffedereiddio Conwy a Sir Ddinbych, hwyrach wedyn mai dim ond 2 Gynghorydd Sir fydd yn cynrychioli Ardal Corwen.

Diolchwyd iddo am ei waith yn cynrychioli ar hyd y flwyddyn.

Nid oedd y Cyngor wedi torri glaswellt y cae chwarae er fod y clerc a’r Cynghorydd Sir wedi cysylltu â nhw. ‘Roedd Mr Chris Linder wedi gorfod gofyn i Mr Richard Moody ei dorri oherwydd fod y plant â cystadleuaeth pêl-droed yno Dydd Sul. Pasiwyd fod y Cyngor Cymuned yn talu am y gwaith. Pasiwyd ein bod yn anfon atynt i gwyno am hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Jones ein bod wedi pasio drwy’r cam gyntaf i dderbyn grant tuag at brynu’r cae chwarae, ac ei fod yn awr yn cario ymlaen gyda’r ail gam i drio derbyn mwy o grant tuag at gael gwahanol bethau arno i’r plant. Mae angen holi holl blant y Pentref beth yn union fuasent hwy yn hoffi ei gael arno. Dylai Cyngor Sir Ddinbych edrych ar ôl y cae, torri glaswellt a.y.b tan fydd y Gymuned wedi cwbwlhau ei brynu. Pwyllgor i drafod Nos Fercher nesaf Mai 6ed.

Dewis Cadeirydd ac Is-Gadeirydd:-

Dewisiwyd y Cynghorydd Mr John Wyn Jones yn Gadeirydd a Mrs Rhianon Jones yn Is-gadeirydd.

Dymunwyd yn dda i’r cadeirydd newydd Mr John Wyn Jones.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s