Cofnodion Medi 2015

Cofnodion Nos Wener, Medi 4ydd, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

  1. Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr David Williams, Mrs Eira Lewis, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Rhianon Jones, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

  1. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mrs Anne Williams a Mr Brynle Owen.
  2. Cofnodion cyfarfod Gorffennaf 4ydd, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.
  3. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Pasiwyd i ffonio i ofyn i Mr Chris Linder a yw wedi derbyn y siec o £7000 tuag at y Cae Chwarae.

(b)  Ddim wedi cael atebiad ynghlun ar afon yn bwyta ochor y ffordd fyny Stryd y Berwyn.

(c) Cynlluniau y Gromlech wedi cael eu gwrthod.

(d) Ddim wedi cael atebiad gan Peter Daniels ynghlun ar bws T3 yn hwyr, ac ddim yn mynd heibio’r Ysbyty.

(e)  PCSO Ceri Louise Evans wedi gaddo dod fyny i’r Pentref gyda’r nosi edrych sefyllfa’r parcio wrth fynedfa Stryd y Berwyn.

  1. Gohebiaeth

(a)  Derbyniwyd llythyr gan Un Llais Cymru yn ein gwahodd i’r Pwyllgor Blynyddol yn Pontrhydfendigaid.

  1. Materion Cynllunio:-

Rhif 07/2015/0766 – Estyniad i 1, Bro Helyg – Dim Gwrthwynebiad

Rhif 07/2015/0804 – Adeiladu Bwthyn tu ol i’r Dudley Arms – Dim Gwrthwynebiad.

  1. Materion Ariannol:-

(a)  Pasiwyd i dalu £1000 i Mr Aeryn Jones am dorri glaswellt y fynwent.

(b)  Pasiwyd i dalu £210 i Hacker Young am yr archwiliad allanol.

(c)  Pasiwyd i dalu £154 i Miss Bronwen Evans am y basgedi crog i Stad Bro Dinam.

(d)  Wedi derbyn yr ail Precept am y flwyddyn 2015/2016.

  1. Unrhyw fater arall:-

(a)  Daeth cwyn i law fod angen plannu mwy o goed yn Nyrs Gron.  Pasiwyd i ofyn i Owain Jones a oes ganddo unrhyw wrthwynebiad i blannu mwy o goed yno, ac os nad oes i holi Cadwyn Clwyd a yw Coed Cymru yn rhoi grantiau ar gyfer plannu coed.

(b)  Pasiwyd i anfon llythyr i’r Adran Priffyrdd i ddweud fod cyflwr ffordd Dinam drosodd i’r Berwyn yn gywilyddus ac yn beryglus.

(c)  Pasiwyd i anfon llythyr at Cyngor Sir Ddinbych i ddatgan ein barn y buasem ni fel Cyngor yn meddwl mae adeiladu Bythynod Oedolion neu Dai fforddiadwy fyddai orau ar safle yr hen Ysgol Gynradd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Hydref 2ail, 2015 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s