Cofnodion Hydref 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Hydref 2ail, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1. Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mrs Anne Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Daeth y Cynghorydd Huw Jones o Gorwen, Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts draw i drafod datblygiad diweddaraf cae chwarae’r ysgol.  Mae apel y grant yn mynd yn ei flaen, ac fe fydd yn rhaid i’r Cyngor Gymuned fod yn gyfrifol am y prosiect unwaith fydd wedi ei gyflawni.  Angen cael pwyllgor gyda phlant, ieuenctid a phobl hyn y Pentref er mwyn cael plan busnes i’w le.  Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts i fod yn gyfrifol am drefnu hyn.

Hefyd daeth Mr David Robinson draw i ddweud ei fod ef yn awr yn gyfrifol am allwedd mynediad i adeilad yr Ysgol os fydd angen.  Pasiwyd ei fod yn rhoi poster ar ddrws yr ysgol ac hefyd ar yr hysbysfwrdd wrth y Stores.  Dywedodd hefyd fod Mr R Bryn Williams wedi dweud y caiff y Pentref fynd ar byrddau picnic sydd ar dir yr ysgol a’i rhoi ar safle arall yn y Pentref.  Pasiwyd ein bod yn cysylltu a Mr R. Bryn Williams i gadarnhau hyn.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mrs Eira Lewis, Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David Williams a Mr Brynle Owen.

3. Cofnodion cyfarfod Medi 4ydd, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.

4. Materion yn codi o’r cofnodion

(a) Pasiwyd i ofyn i Mr Mike Hughes o Coed Cymru a ddaw fyny i Nyrs Gron i weld sut goed fyddem angeneu plannu yno. Dywedodd ef fod coed ar gael am ddim gan y “Woodland Trust” i gael eu plannu gan plant ysgolion yr ardal. Pasiwyd hefyd i holi “Ancients Monuments” yn Aberystwyth a oes ganddynt hwy ddiddordeb yn y prosiect. Addawodd Mr John Wyn Jones ffeindio cyfeiriad i gysylltu.

(b) Ddim wedi cael atebiad ynghlun a ffordd Dinam drosodd i’r Berwyn angen ei adnewyddu.

 

5. Gohebiaeth:-

(a) Cynhelir Pwyllgor Un Llais Cymru ar nos Fercher, 14eg o Hydref am 7.00 y.h. yn Eirianfa, Dinbych.

(b) Derbyniwyd llythyr gan Llywodraethwyr Ysgol Bro Dyfrdwy yn diolch am y rhodd o £300 tuag at drip plant Blwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd.

(c) Fe fydd archwilwyr allanol y Cyngor Gymuned yn newid o UHY Hacker Young i BDO LLP yn Southampton y flwyddyn nesaf.

 

6. Materion Cynllunio:-

Nid oedd dim yw drafod.

7. Materion Ariannol:-

(a) Derbyniwyd llythyr yn gofyn am gyfranniad gan Ty’r Eos, Wrecsam. ‘Rydym yn barod wedi cyfrannu £50 ym mis Mai diwethaf.

8. Unrhyw fater arall:-

(a) Daeth cwyn fod gwrych ar gyfer Llygad yr Haul ar ffordd Pennant angen ei dorri. Pasiwyd yw adael am rwan oherwydd mae yn siwr y bydd y perchennog yn ei dorri yn y dyfodol agos.

(b) Gofynnodd y Pwyllgor Carnifal am ganiatad i roi set eistedd wrth ymyl yr afon ger y bont haearn. Nid oedd gwrthwynebiad.

(c) Nododd y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams ei fod wedi mynychu 37 allan o 39 o gyfarfodydd y Sir. Mae hefyd yn mynychu llawer mwyo gyfarfodydd nad ydynt yn cael u cyfrif gan y Sir.

(ch) Mae y trigolion sydd o amgylch yn gwerthu nwyddau trydan wedi cael eu hysbysu i’r Heddlu. Mae angen bod yn wyliadwrys ohonynt.

(d) Roedd y Sir wedi cael hysbyseb gan y Cynulliad i wneud ffwrdd a gweithwyr “Trading Standards” anifeiliad, ond ar ol iddynt eu gwneud yn ddiwaith mae y Cynulliad yn awr yn dweud eu bod angen cyflogi rhai eraill yn eu lle.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Tachwedd 6ed, 2015 am 7.00 y.h.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s