Cofnodion Tachwedd 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Tachwedd 5ed, 2015 a gynhliwyd yn y Ganolfan.

  1. Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David  John Williams, Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mrs Anne Williams,  Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen.

3. Cofnodion cyfarfod Hydref 2ail, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir ond am un mater sef mae gan Mr Delwyn Lewis ac nid Mr David Robinson mae allwedd i’r hen Ysgol Gynradd, wedyn fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a) Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i drio cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear yn barod yw symud i le addas yn y Pentref. Angen gadael i Mr R. Bryn Williams wybod wedyn ble yn union ydym wedi ei rhoi.

(b) Ddim wedi cael atebiad ynghlun a ffordd Dinam drosodd i’r Berwyn angen ei adnewydu. Pasiwyd i anfon unwaith eto.

(c) Bu Mr Mike Hughes o Coed Cymry fyny yn Nyrs Gron yn edrych ar y sefyllfa yno, ac awgrymodd ein bod yn ei adael hefo fo ar hyn o bryd oherwydd mae ef yn sicr y daw grant tuag at hyn o beth yn y dyfodol ago.

(ch) Cafwyd crynodeb o bwyllgor Un Llais Cymru gan y Clerc.

5. Gohebiaeth:-

(a) Addawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones a’r clerc fynd i’r cyfarfod yn Rhuthun ar Tachwedd 26ain am 6.30 y.h.

(b) Derbyniwyd e-bost gan Peter Daniels – Ymghyngori a theithwyr a Chymunedau ynghylch newidiadau yn y dyfodol. Gwybodaeth ar gael ar www.sirddinbych.gov.uk/teithio.

(c) Derbyniwyd wahoddiad i’r canu carolau yn Ninbych ar 8/12/2015.

6. Materion Cynllunio:-Rhif 07/2015/0993 – 23, Rhos Lan – Estyniad – Dim Gwrthwynebiad.

(a) Rhif 07/2015/0414 – Melin Wynt yn Tyfos – Newid ffordd mae y cable trydan yn mynd tuag at y Felin Wynt –Dim Gwrthwynebiad.

7. Materion Ariannol:

(a) Pasiwyd cyfrannu £30 tuag at ymgyrch y Groes Goch Brydeinig.

8. Unrhyw fater arall:

(a) Bydd aelodau o Gynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych yn cyfafod yn y Ganolfan Llandrillo ar 23ain o Dachwedd.

(b) Daeth cwyn fod Mr Jim Wilderman, Blaen dref isaf wedi gwneud mynediad tuag at ei gartref heb gael caniatad. Fel ag y mae yn edrych mae wedi cymeryd mwy nag yw yn berchen arno, ac wedi culhau y ffordd i droi am Stryd y Bedd. Pasiwyd e-bostio Wayne Williams i edrych fewn i’r mater.

(c) Daeth cwyn fod perchennog newydd Plasynfaerdref wedi newid enw’r le i Faerdref Hall. Pasiwyd i anfon atynt i ofyn iddynt gysidro ei newid yn ol i Plasynfaerdref oherwydd dyma’r enw gwreiddiol arno.

(ch) Mae y Cynghorydd Huw Jones angen pwyllgor agored yn y Pentref ar 03/11/2015 am 6.15y.h. i drafod dyfodol cae chwarae’r Ysgol.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Iau, Rhagfyr 3ydd, 2015 am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s