Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Rhagfyr 3ydd, 2015

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Rhagfyr 3ydd, 2015 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

 1. Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorydd Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mrs Anne Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 1. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen, Mr David John Williams a Mr Geraint Jones.
 2. Cofnodion cyfarfod Tachwedd 6ed, 2015 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’i harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.
 3. Materion yn codi o’r Cofnodion
 • Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i drio cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear yn barod yw symud i le addas yn y Pentref.  Angen gadael i Mr R. Bryn Williams wybod wedyn ble yn union ydym wedi ei rhoi.
 • Ddim wedi cael atebiad ynghlun a ffordd Dinam drosodd i’r Berwyn angen ei adnewyddu. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater.
 • Pasiwyd i anfon at Mr Jim Wildman, Blaen Dref Isaf i ddweud ein bod wedi derbyn cwynion ynghlun ag ei fod wedi cymeryd darn o dir oddi ar Stryd y Bedd i ail wneud agoriad at ei gartref.
 • Ddim wedi cael atebiad gan berchnogion Plasynfaerdref.
 • Cafwyd crynodeb o pwyllgor Cyngor Sir Ddinbych gan y clerc.
 1. Gohebiaeth:-
 • Derbyniwyd llythyr gan Gyngor Cymuned Llandderfel yn gofyn beth oeddem yn feddwl fod perchnogion newydd Cilan wedi newid ei enw i “River Catcher”. Pasiwyd i anfon atynt i ddweud ein bod wedi bod yn trafod gyda hwy, ac nad ydynt wedi newid enw yr hen adeilad, dim ond mae enw’r cwmni yw “River Catcher”.
 • Derbyniwyd llythyr gan y Groes Goch Brydeinig i ddiolch am ein cyfraniad.
 1. Materion Cynllunio:-

Rhif 07/2015/1102 – Estyniad i Blaen y Glyn – Dim Gwrthwynebiad, dim ond eu bod yn edrych ar faint yn ychwanegol maent eisiau ei ehangu.

 1. Materion Ariannol:-
 • Penderfynwyd gadael y Precept fel ag yr oedd llynedd.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Yn dilyn cyfarfod yng Nghorwen ynglun a dyfodol Cysgod y Gaer cafwyd ar ddeallt mae meddwl ei wneud fel Awel y Coleg, Bala maent, a hefyd cadw lle i 15 o breswylwyr gofal llawn amser.
 • Maen’t wedi rhoi raels ar y Bont Haearn.
 • Pasiwyd i gwyno unwaith eto am y baw cwn sydd o amgylch y Pentref.
 • Pasiwyd i anfon llythyr i ddweud fod peipen wedi blocio rhwng Tyfos a Branas Isaf.
 • Bu’r Heddlu o amgylch yn chwilio ddwy waith yn ystod y bythefnos diwethaf am bobl ifanc a oedd wedi dianc o Branas Isaf.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Chwefror 5ed, 2016 am 7.00 y.h.

CYNGOR  CYMUNED  LLANDRILLO/LLANDRILLO COMMUNITY  COUNCIL

Cynhelir cyfarfod nos Wener, Chwefror 5ed 2016 am 7.00 y.h yn y Ganolfan/A meeting will be held on Friday, February 5th, 2016 at 7.00p.m in the Ganolfan.

AGENDA

 1. Croeso/Welcome – Trafod Cae Chwarae/Discuss playing field
 2. Ymddiheuriadau/Apologies
 3. Cofnodion cyfarfod Rhagfyr 3ydd, 2015/Minutes of meeting held on December 3rd
 4. Materion yn codi o’r cofnodion/Matters arising from minutes
 5. Gohebiaeth/Correspondence
 6. Materion Cynllunio/Planning – cable i Melin Wynt Tyfos/cable to Wind Mill at Tyfos, “Manege” i ddefnydd personol yn Pentre Bach/Manege for Private Use at Pentre Bach
 7. Materion Ariannol/Financial Matters
 8. Unrhyw fater arall/any other business

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s