Cyfarfod Blynyddol, Mai 6ed, 2016 / A.G.M May 6th, 2016

Cofnodion cyfarfod Blynyddol Nos Wener, Mai 6ed, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

Yn bresennol:-  Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David John Williams, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mr Geraint Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams, Mr David Robinson a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymdiheuriadau:-  Mr Brynle Owen, Mrs Rhianon Jones a Mr David Williams.

Cofnodion cyfarfod blynyddol 2015

Aethpwyd trwy’r cofnodion ac fe’u harwyddwyd yn gywir.

Mantolen ariannol

‘Roedd y cynghorwyr wedi derbyn y fantolen ymlaen llaw.  Mae y llyfrau wedi eu harchwilio a’u cael yn gywir gan Mr John T. Guest.  Pasiwyd fod y fantolen yn gywir a’I harwyddo.  Gellir eu hanfon ymlaen i’r archwilwyr allanol BDO yn Southampton.

Adroddiad y Cynghorydd Sir Mr Cefyn H. Williams

Pwyleisiodd fod cyflwr y ffyrdd yn dal yn broblem.  Mae wedi cael ei ethol gadeirydd ar y Pwyllgor trwyddedu Sir Ddinbych.  Bu o amgylch y Pentref gyda’r Heddlu ynglun a cheir yn cael eu parcio ar y Wern, ond roeddynt yn dweud os ydynt a trwydded ac yswiriant arnynt nid oes dim y gallant eu wneud.  Mae yn ffyddiog iawn eu bod wedi gallu cadw cartref Cysgod y Gaer ar agor.  Maen’t yn dal i son am ffedereiddio’r Siroedd.  Mae prosiect y cae chwarae yn mynd yn ei flaen heb unrhyw rwystr.

Diolchwyd iddo am ei waith yn cynrychioli ar hyd y flwyddyn.

Dewis Cadeirydd ac Is-Gadeirydd

Dewisiwyd y Cynghorydd Mrs Rhianon Jones yn Gadeiryddes a Mr David John Williams yn is-gadeirydd.  Diolchwyd i Mr John Wyn Jones am ei waith yn ystod y flwyddyn diwethaf.

Dymunwyd yn dda i’r gadeiryddes newydd Mrs Rhianon Jones.


Minutes of A.G.M Friday, May 6th, 2016 at the Ganolfan

Present:-  Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David John Williams, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mr Geraint Jones, County Councillor Mr Cefyn Williams, Mr David Robinson and the clerk Mrs Hefina Roberts.

Agologies:-

Mr Brynle Owen, Mrs Rhianon Jones and Mr David Williams

Minutes of 2015 A.G.M

Went through them and passed as correct and signed by the chairman.

Financial Report:-

Councillors already received the financial report.  The books have been audited by Mr John T. Guest and found correct.  They can now be sent to BDO at Southampton for external auditing.

Councillor Cefyn H. Williams report:-

The state of the roads is still a problem.  He has been elected as chairman of the Licencing committee for Denbighshire.  He has been around the Village with the Police regarding the cars parked on the Wern, but the Police say if the vehicles have a licence and insurance they can’t do anything about them.  He is quite confident that Cysgod y Caer Care Home will be kept open.  Still talking about amalgamating the Counties.  The school playing field project seems to be going ahead.

He was thanked for his work.

Choosing a chairman and vice-chairman:-

Mrs Rhianon Jones was chosen as chairperson and Mr David John Williams as vice-chairman.

Everyone wished the new chairperson well during her next year.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s