Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Chwefror 5ed, 2016

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Chwefror 5ed, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1) Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod. Estynnodd groeso hefyd i Ms Julia Hughes o Bwyllgor safonau Cyngor Sir Ddinbych, Cynghorydd Huw Jones o Gorwen, Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts i drafod dyfodol y cae chwarae.

Pasiwyd fod y Cyngor Gymuned yn talu £800 (sef 10% o bris y farchnad) i Gyngor Sir Ddinbych am gae chwarae’r hen Ysgol Gynradd.  Mae y @Cynghorydd Huw Jones yn mynd i gario ymlaen gyda’r cytundeb.  Rhaid i 3 Cynghorydd arwyddo’r ffurflen sef Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd a Mr Geraint Jones a’i anfon yn  ol i Mr Cefyn Williams neu Mr Huw Jones cyn y cyfarfod ar Fawrth 4ydd, 2016.  Ar ol arwyddo’r cytundeb fe fydd Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts yn gallu cario ymlaen i wneud gwelliannau i’r cae “all weather pitch” yno gyda’r grant o £7000 mae y Cynghorydd Huw Jones wedi gallu gael i’r fenter.  Rhaid i’r gwaith yma fod wedi ei gwbwlhau erbyn 31/12/2016.  Maent wedi gwneud “Business Plan”, “Constitution Group” ac enw sef “Llandrillo Sport and Leisure Group”.  Gofynnwyd iddynt wneud  yn siwr fod yr enw arno yn ddwy ieithog.  Mae Mrs Eira Lewis wedi cymeryd y copi o’r “Constitution Group” adref i’w ddarllen.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr David John Williams, Mr Huw  Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Robers.

2) Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Geraint Jones, Mr Brynle Owen, Mrs Anne Williams a Mrs Rhianon Jones.

3) Cofnodion cyfarfod Rhagfyr 3ydd, 2015 – Fe’u  cafwyd yn gywir ac fe’i harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.

4) Materion yn codi o’r Cofndion

a) Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fyndi drio  cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear pan fydd y tywydd wedi sychu yn barod yw symud i le addas yn y Pentref.  Angen gadael i Mr R. BrynWilliams wybod wedyn ble yn union ydym wedi ei rhoi.

b) Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater ynghun a ffordd Dinam drosodd i’r Berwyn angen ei

c) Addawodd Mrs Eira Lewis ofyn i Mr Andrew Jedwell a yw perchnogion Plasynfaerdref wedi newid yr enw yn ol i’r gwreiddiol.

ch) Mae PCSO Ceri Louise Evans wedi gaddo cael arwyddion baw cwn i roi fyny yn y Pentref. Hefyd pasiwyd ein bod yn sgwennu erthygl yn y “Free Press” a’r Cyfnod i ddatgan ein pryder ynghlun ar holl faw cwn sydd o amgylch y Pentref.

5) Gohebiaeth:-

a) Derbyniwyd llythyr gan glerc Rhuddlan Mr Peter Mcdermont yn gofyn faint o golgolofnau Rhyfel Byd 1af sydd yn y Pentref.  Pasiwyd i anfon ato i ddweud mae 1 sydd yma.

b) Derbyniwyd e-bost gan Mr Garry Williams o Gyngor Sir Ddinbych o “Members Self Regulating Protocol”. Fe’u darllenwyd allan gany clerc.

6) Materion Cynllunio:-

Rhif 07/2015/1050 – Cable trydan i Melin Wynt, Tyfos – Dim Gwrthwynebiad

Rhif 07/2015/1205 – “Manege” i ddefnydd personol yn Pentre Bach – Dim Gwrthwynebiad

7) Materion Ariannol:-

a) Derbyniwyd y trydydd Precept.

b) Pasiwyd i gyfrannu £50 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

c) Pasiwyd i dalu £87 sef tal aelodaeth Un Llais Cymru am 2016/2017.

ch) Pasiwyd i gyfrannu £1000 i’r Ganolfan.

8) Unrhyw fater arall:-

a) Cafwyd cwyn fod y bws ysgol yn gwneud llanast ar y glaswellt ar y Wern.  Bu Mr Cefyn Williams yn cael  gair gyda’r dreifar, ond mae yn dal i gael ei wneud.  Mae yn mynd i gael gair hefo’r dreifar yn y bore rhag ofn mae dreifar arall yw.

b) Pasiwyd i anfon i ddweud fod y cerrig o bobtu’r bont droed yn llithrig, ac angen gwneud rhywbeth iddynt cyn i rhywun syrthio arnynt. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater.

c) Cafwyd ar ddeallt gan Mr Cefyn Williams fod Cyngor Sir Ddinbych yn mynd i drwsio bont Cilan, bont Rhydyrhydd, y bont yn y Pentref a darn o’r ffordd wrth Hendwr yn y dyfodol agos.

ch) Fe fydd etholiad y Cyngor Sir a Chyngor Cymuned yncael ei gynnal yn2017, ac fe fydd y rhai a ddewisir i fewn wedyn am 6 blynedd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mawrth 4ydd, 2016 am 7.00 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s