Cofnodion Cyfarfod Nos Wener, Ebrill 1af, 2016

Cofnodion Cyfarfod Nos Wener, Ebrill 1af,2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

1. Yn absenoldeb y cadeirydd a’r is-gadeirydd cymerodd Mrs Eira Lewis y gadair.  Estynnodd groeso i’r Cynghorwyr ac hefyd i Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts i drafod ymhellach ddyfodol y cae chwarae.  Estynnodd cydymdeimlad a’r clerc Hefina Roberts o golli ei thad yn ddiweddar.

Cynhaliwyd y Pwyllgor agored ynghlun a dyfodol cae chwarae’r ysgol ac nid oedd dim gwrthwynebiad iddynt fynd yn eu blaenau gyda’r trefniadau.  Dewisiwyd Mr Chris Linder yn gadeirydd, Mr Bryn Roberts yn ysgrifennydd a Mrs Cerys Lowe yn drysorydd.  Angen i’r Sir rwan wneud y gwaith cyfreithiol i drosglwyddo’r cae i’r Cyngor Gymuned.  Addawodd Mr Cefyn Williams drafod gyda’r Sir y ffens sydd o amgylch y cae chwarae.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr David John Williams,Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2. Yddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau oddiwrth Mr Geraint Jones, Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mr Brynle Owen a Mr David Williams.

3. Cofnodion cyfarfod Mawrth 4ydd, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’i harwyddwyd gan Eira Lewis.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion

a) Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i drio cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear pan fydd y tywydd wedi sychu yn barod yw symud i le addas yn y Pentref.  Angen gadael i Mr R. Bryn Williams wybod wedyn ble yn union ydym wedi ei rhoi.

b) Addawoddd Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams fynd i weld perchnogion Plasynfaerdref i ofyn iddynt ystyried newid yr enw yn ol i’r gwreiddiol.

c) Nid yw PCSO Ceri Louise Evans wedi cael arwyddion baw cwn eto yw rhoi fyny yn y Pentref Hefyd mae Mabon ap Gwynfor yn mynd i sgwennu erthygl yn y “Free Press” a’r Cyfnod i ddatgan ein pryder ynghlun ar holl faw cwn sydd o amgylch y Pentref.

5. Gohebiaeth:-

a) Derbyniwyd e-bost i ddiolch  am y cyfraniad o £100 gan Delyth Thomas tuag at y treialon cwn defaid Cenedlaethol a gynhelir ar dir Tyfos.

b) Derbyniwyd e-bost i’n gwahodd i Fforwm Twristiaeth Corwen ar 22/04/2016 yn Nghanolfan Ni.

6. Materion Cynllunio:-

Rhif 07/2016/0213 – Min afon Stryd y Berwyn – estyniad – Dim Gwrthwynebiad.

7. Materion Ariannol:-

Gofyn am gyfraniad tuag at gronfa gancr Macmillan.  Pasiwyd i gyfrannu pam fydd Bore Coffi yn y Pentref.

8. Unrhyw fater arall:-

a) Derek Davies wedi gofyn a gaiff tacluso y clawdd wrth yr afon ger Glan Aber.  Pawb yn gytun iddo wneud.

b) Kevin Richards, Bro Helyg wedi gofyn i Mr Cefyn Williams a yw yn bosibl torri’r coediach wrth ochor ei dy. Mr Cefyn Williams yn mynd i holi ymhellach pwy sydd yn berchen arnynt.

c) Mae pethau yn dechrau symud ymlaen ynghlun a Phafiliwn Corwen. Fe fydd angen 1 Cynrychiolydd o Gyngor Cymuned Llandrillo.

ch) Bu Mr Jim Hall o Gyngor Sir Ddinbych draw yn archwilio’r bont ynghanol y Pentref, ac mae yn bryderus braidd nad yw mor saff ag yr oedd hi.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mai 6ed, 2016 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s