Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mawrth 4ydd, 2016

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mawrth 4ydd, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1) Croesawodd y cadeirydd Mr John Wyn Jones bawb i’r cyfarfod.  Estynnodd groeso hefyd i Mr Chris Linder i drafod ymhellach ddyfodol y cae chwarae.

2) Mae y ffurflen yn awr wedi ei arwyddo gan 3 o’r Cynghorwyr sef Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd a Mr Geraint Jones ac mae wedi ei danfon i’r Sir.  Mae Mr Chris Linder wedi apelio am yr ail ran o’r grant, ond fe wnaiff gymeryd o gwmpas 3 mis iddo fynd drwodd.  Mae yn mynd i drefnu pwyllgor ar 10/03/2016 a phwyllgor agored ar 24/03/2016.  Maent yn mynd i sgwennu “Constitution Group” yn Gymraeg hefyd.  Mae y “Constitution Group” yn awr gan Mr John Wyn Jones ag yw basio i Mr Brynle Owen ac wedyn i Mr David John Williams.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mrs Anne Williams, Mr Brynle Owen, Mr Geraint Jones, Mrs Rhianon Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

3) Ymddiheuriadau:-  Nid oedd neb yn absennol.

4) Cofnodion cyfarfod Chwefror 5ed, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’i harwyddwyd gan y cadeirydd Mr John Wyn Jones.

5) Materion yn codi o’r Cofnodion:-

a) Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i drio cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear pan fydd y tywydd wedi sychu yn barod yw symud i le addas yn y Pentref.  Angen gadael i Mr R. Bryn Williams wybod wedyn ble un union ydym wedi  ei rhoi.

b) Addawodd Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams fynd i weld perchnogion Plasynfaerdref i ofyn iddynt ystyried newid yr enw yn ol i’r gwreiddiol.

c) Nid yw PCSO Ceri Louise Evans wedi cael arwyddion baw cwn eto yw rhoi fyny yn y Pentref. Hefyd mae Mabon ap Gwynfor yn mynd i sgwennu erthygl yn y “Free Press” ar Cyfnod i ddatgan ein pryder ynghlun ar holl faw cwn sydd o amgylch y Pentref.

ch) Mae Mr CefynWilliams wedi gadael i’r Sir wybod fod y cerrig o amgylch y bont droed yn lithrig.

6) Gohebiaeth:-

a) Derbyniwyd e-bost i ddiolch am y cyfraniad o £50 gan Ambiwlans Awyr Cymru.

b) Derbyniwyd e-bost gan Mr Alwyn Parry yn gofyn beth mae’r Cyngor yn feddwl o T P O’s? Pasiwyd i ateb nad oes gennym ddim byd yn erbyn, ond ei fod yn cael ei wneud ar goed priodol.  Addawodd Mr Cefyn Williams gael rhywun i edrych fewn i’r goeden sydd tu allan i’r Ganolfan.

c) Derbyniwyd e-bost gan Ms Julie Hughes i ddiolch am y croeso mis diwethaf.

ch) LLythyr gan Un Llais Cymru yn diolch am y tal Aelodaeth o £87.

d)  Cyngerdd elusennol y Cadeirydd yn Llangollen ar 23/03/2016.

7) Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

8) Materion Ariannol:-

a) Pasiwyd i gyfrannu £100 tuag at Dreialon Cenedlaethol Cwn Defaid Cymru yn Tyfos.

9) Unrhyw fater arall:-

a) Mae darn o’r ffordd yn rhoi wrth Ty Nant, Pennant.  Mae y Sir yn gwybod amdano yn barod, ond mae Mr Cefyn Williams yn mynd yw hatgoffa.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Ebrill 1af, 2016 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s