Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Rhagfyr 1af, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod.  Llongyfarchwyd Mr Bryn Lloyd, Garthiaen yn ei lwyddiant yn beirniadu yn y Ffair Aeaf, ac hefyd y Cynghorydd David Williams ar ddathlu penblwydd arbennig.
 2. Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.
 3. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mr Brynle Owen, Mrs Anne Williams, Mr Geraint Jones a Mr David John Williams.
 4. Cofnodion cyfarfod Tachwedd 4ydd, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mrs Rhianon Jones.
 5. Materion yn codi o’r Cofnodion:-
 • Pasiwyd fod Mrs Rhianon Jones, y clerc ac un arall yn mynd i agor cyfrif Banc arall gyda’r HSBC er mwyn cadw pres meliynnau gwynt Syrior ynddo.  Pasiwyd i wneud apwyntiad at Mis Ionawr.
 • Penodwyd Mrs Eira Lewis ar bwyllgor hen safle Pafiliwn Corwen.
 • Pasiwyd i adael y wal ar gyfer y Stores nes fydd Myra yn well.
 • Mae y “Defibillator” wedi ei osod ac yn awr yn gweithio.
 1. Gohebiaeth:-
 • Derbyniwyd llythyr o ddiolch gan Ty’r Eos am ein cyfraniad o £50.
 • Derbyniwyd e-bost gan Mr Peter Lea o Gyngor Sir Ddinbych ynghlun a mynedfa Stryd y Berwyn. Pasiwyd unwaith eto anfon at yr Adran Drafnidiaeth yr Heddlu i ofyn a ellant hwy wneud unrhyw beth cyn i ddamwain ddigwydd.
 1. Materion Cynllunio:-
  1. 1, Rhos Lan – adeiladu garaj – Dim Gwrthwynebiad.
  2. Plot 12, Rhos Helyg – Nid oes gwrthwynebiad gan y Cynghorwyr, ond mae rhai o drigolion Rhos Lan yn bryderys ei fod yn mynd i amharu arnynt hwy.
 2. Materion Ariannol:-
 • Derbyniwyd siec o £150 gan deulu y ddiweddar Mrs Jean Hind am ei chladdu yn y fynwent.
 • Pasiwyd i adael y “Precept” fel ag yr oedd llynedd.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Bu y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r Cynghorydd David John Williams draw i gyfarfod a Mr Jim Hall i drafod a yw yn bosibl gwneud “ramp” dros y stepiau cerrig wrth y Bont Haearn.  Bu Mr Jim Hall yn tynnu lluniau ac addawodd ddod yn ol gyda pris.  ‘Roedd yn gofyn a fyddai y Cyngor Gymuned yn fodlon cyfrannu tuag at y gost.  Dywedodd hefyd eu bod yn mynd i roi arwydd “at your own risk” i groesi Pont Cilan.
 • Pasiwyd anfon llythyr at deulu y diweddar Ken Freney i ddweud mae mater i’r teulu yw lle maen’t eisiau eu claddu ac nid i’r Cyngor Gymuned.
 • Mynychodd Mrs Eira Lewis a’r Cynghorydd Sir gyfarfod yng Nghynwyd heddiw i drafod sut mae Cynghorau Cymuned yn cael eu rhedeg ac os oes angen newidiadau.
 • Pasiwyd ein bod am ofyn am rent blynyddol gan “Llandrillo Leisure Group” am y cae chwarae pam fyddwn yn berchen arno.
 • Addawodd Mr David Williams y byddant yn rhoi cyfraniad i’r Cyngor Gymuned unwaith fydd y felin wynt yn rhedeg.
 • Daeth cwyn fod y bont droed yn llithrig. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych fewn i’r mater.
 • Gofynnodd Mrs Eira Lewis a yw yn bosibl newid dyddiad cyfarfod Mis Ebrill i nos Iau.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Chwefror 3ydd, 2017.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s