Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Gorffennaf 1af, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod.  Daeth Mr Chris Linder a Mr David Robinson draw i drafod dyfodol y Cae Chwarae.  Pasiwyd ein bod yn anfon at Un Llais Cymru i ofyn am gyngor oherwydd fod Cyngor Sir Ddinbych ynawr yn dweud fod yn rhaid cael “district valuer” i brisio’r cae ac hefyd ei hysbysebu yn y wasg.  ‘Roedd Ms Rebecca Williams yn dweud mae ni fel Cyngor y Gymuned fyddai yn gorfod talu’r gosb am hyn.  Hefyd pasiwyd i ofyn i Ms Rebecca Williams a Mr David Smith drefnu i ddod draw i’r Pentref i drafod y sefyllfa gyda’r Cynghorwyr.  Cafwyd ar ddeallt nad oes neb wedi dod ymlaen i hawlio’r tir sydd oddi tan adeilad yr hen Ysgol Gynradd.
 2. Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr David Williams, Mrs Anne Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mrs Eira Lewis, Mr Geraint Jones y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.
 3. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mr Brynle Owen.
 4. Cofnodion y cyfarfod Mai 6ed, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mrs Rhianon Jones.
 5. Materion yn codi o’r cofnodion
 • Byrddau Picnic byth wedi cael eu symud i le addas yn y Pentref.
 • Nid yw Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams wedi bod yn Plasynfaerdref yn gofyn i’r perchnogion newid ei enw yn ol i’r gwreiddiol.
 • Mae y broblem baw cwn yn dal yn ddrwg yn y Pentref. Mae  Mrs Eira Lewis a Mr Mabon ap Gwynfor yn mynd i drafod i ysgrifennu erthygl i’r “Free Press” a’r Cyfnod.
 • Pasiwyd i dalu am 5 sesiwn yn y Ganolfan a dderbyniodd “Home Start”. Pasiwyd ein bod yn gofyn iddynt hwy drio helpu i hel arian tuag at y gost o hurio’r Ganolfan trwy wneud raffl wythnosol.
 • Cafodd y glaswellt y cae chwarae ei dorri ar Gorffennaf 1af yn barod at y carnifal y diwrnod wedyn. Pasiwyd ein bod yn anfon i ofyn iddynt ei dorri un waith y mis yn ystod tymor yr Haf.  Does neb wedi torri’r eithin fyny tuag at y mynydd heibio Garthiaen.
 • Pasiwyd anfon eto at yr Heddlu i ofyn iddynt ddod i’r Pentre fi edrych cyflymder y ceir sydd yn mynd drwy’r Pentref. Hefyd mae angen arwydd fyny heibio Rhos Helyg yn dweud fod angen arafu oherwydd fod plant yn chwarae yno.
 1. Gohebiaeth:-
 • Derbyniwyd llythyr yn ein hysbysu gan Adran Priffyrdd Sir Ddinbych eu bod yn meddwl cyfyngu pwysau i 18 tunnell dros bont y Pentref yn Llandrillo.
 • Pasiwyd ein bod yn gofyn am fwy o wybodaeth gan y Sir i ellu mabwysiadu Cod Ymddygiad.
 • Cafwyd gwahoddiad i bwyllgor dyfodol yr hen bafiliwn Corwen ar 19/07/2016 am 7.00 y.h yn y Pafiliwn Chwaraeon.
 1. Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

 1. Materion Ariannol:-
 • Penderfynwyd talu’r anfoneb o £150 i Miss Bronwen Evans am wneud basgedi crog i Stad Bro Dinam.
 • Derbyniwyd £50 gan Mr Gwyn Roberts am gladdu llwch ei dad Mr John Roberts, Rhydygethin yn y fynwent.
 • Cyfranwyd £200 i Ysgol Bro Dyfrdwy tuag at gost y bws i Llangrannog.
 • Trafodwyd y cyllid ac roedd y sefyllfa yn iach.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Bu Mrs Rhianon Jones yn cyfarfod gyda penaethiaid o’r Sir ac roeddynt yn dweud y byddwn ni fel Cyngor y Gymuned yn gorfod bodyn gyfrifol am y parciau chwarae plant yn y dyfodol agos.
 • Pasiwyd i anfon llythyr at yr Adran Priffyrdd i ddweud fod y wal fyny rhiw Rhydyglafes yn berygl ac ei bod yndechrau dymchwel. Hefyd mae tyllau perygl yn y ffordd wrth y safle bws ar gyfer Bro Dinam.  Pasiwyd hefyd gofyn a fyddent yn cysidro gwneud “ramp” ar gyfer cadair olwyn i groesi’r bont haearn ochor Glan Ceidiog.
 • Pasiwyd ein bod yn cael mwy o wybodaeth i drio cael “Deffibulator” ar gyfer y Pentref.
 • Pasiwyd ein bod yn gofyn i Mr Aeryn Jones i drwsio’r wal sydd wedi dymchwel yn y fynwent.
 • Pasiwyd i ofyn i Mr Sion Williams drwsio’r meinciau wrth ochor yr afon Ceidiog.
 • Ni fydd ffiniau’r Siroedd yn newid y flwyddyn nesaf.
 • Yn dilyn tan mewn gwrych yn Rhos Lan, bu’r Heddlu yn gofyn i’r trigolion barcio’i ceir yn well neu fe fydd rhaid cael arwyddion melyn i beidio parcio yno.
 • Addawodd y Sir y byddant yn cael golwg ar y camfeydd yn fuan.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Medi 2ail, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s