Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Hydref 7fed, 2016 yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod.  Daeth Mr John Guest (archwiliwr mewnol) i fewn i drafod materion a gafodd ei codi gan BDO (archwilwyr allanol).  Pasiwyd fod angen arwyddo y ddwy dudalen o’r cofnodion, rhoi fewn bob mis ein bod wedi trafod y cyllid, i’r clerc wneud y cyfrifon blynyddol, wedyn cael y Cynghorwyr i basio eu bod yn iawn, ac wedyn rhoi y ffurflen i Mr John Guest yw llenwi a’i harwyddo ganddo ef, y clerc a’r cadeirydd.  Rhaid gwneud yn siwr ein bod yn rhoi dyddiad y Cyfarfod Blynyddol (pryd wnaethy Cynghorwyr pasio fod y cyfrifon yn iawn) i’r archwilwyr allanol.  Awgrymodd nad ydym yn gofyn am “Precept” ar gyfer y flwyddyn nesaf.  Gofynnodd i’r Cynghorwyr feddwl am hyn.  Mae angen i’r ffigwr “Precept” ydym yn ei dderbyngaelei gofnodi yn y cofnodion.  Mae angen gwneud “budget” bob blwyddyn.  Awgrymodd hefyd ein bod yn agor cyfrif arall i roi pres a dderbynir o Meliynnau Gwynt Syrior.  Addawodd y Cynghorydd Cefyn Williams edrych fewn i’r mater beth mae Cynghorau eraill yn wneud gyda eu pres meliynnau gwynt.  Diolchwyd i Mr John Guest am ei waith tylwyr.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mrs Anne Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mr Brynle Owen, y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 1. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mr Geraint Jones, Mrs Eira Lewis a Mr David Williams.
 2. Cofnodion cyfarfod Medi 2ail, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mrs Rhianon Jones.
 3. Materion yn codi o’r Cofnodion
 • Pasiwyd cario ymlaen i gael un “defibrillator” i’r Pentref.  Gwnaed dwy siec o £983.88c a £335.00c i dalu amdano.
 • Mae Mr Hugh Lloyd wedi trwsio giat y fynwent, ac mae yn awr yn mynd i drwsio’r meinciau o amgylch y bont. Pasiwyd i anfon llythyr o ddiolch iddo.
 • Mae y Cyngor Sir wedi trwsio’r pyst pren wrth y bont droed.
 • Addawodd Mrs Rhianon Jones ofyn i Mrs Judy Williams a fyddai yn cael gair gyda Myra ynghlun ar wal gyferbyn a’r Stores.
 • Mae cyfreithwyr “Keen and Kelly” o’r Wyddgrug wedi ymgymeryd a’r gwaith o gwbwlhau y gwaith papur i brynu cae chwarae yr hen Ysgol Gynradd. Cafwyd e-bost gan Ms Rebecca Williams yn dweud ei fod wedi cael ei brisio am £10.000, felly ein bod ni yn cael ei brynu am £1.000 ond eu bod yn tynnu £200 arall allan ar gyfer y ffensus.  Felly £800 fydd y Cyngor Gymuned yn dalu am y cae.  Maen’t yn awr yn hysbysebu ei fod wedi cael ei werthu yn y papurau lleol.
 • PCSO Ceri Louise wedi bod fyny yn archwilio mynedfa Stryd y Berwyn, ond nid oedd hi yn i weld yn beryglus i ddod allan yno. Pasiwyd i weld beth fydd canlyniad y cyflymdra drwy’r Pentref.  Pasiwyd hefyd i ymholi faint mae gwyneb hapus “Smiley face” yn mynd i gostio.
 1. Gohebiaeth:-
 • E-bost yn dweud mae amcan bris cynnal etholiad Llywodraeth Leol fydd £1700 fyny at 1000 o bobol, £2500 fyny at 2000 o bobol, ac os nad oes newid Cynghorwyr, neu rhannu gyda’r Cyngor Sir – £160.
 1. Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

 1. Materion Ariannol:-
 • Derbyniwyd £150 cosatu claddu Mr Eric Williams yn y fynwent.
 • Derbyniwyd siec o £500 gan Treialon Cwn Defaid Tyfos tuag at “defibrillator”.
 • Trafodwyd y cyllid ac roedd y sefyllfa yn iach, (angen gwario pres Meliynnau Gwynt).
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Mae “vodaphone” yn bwriadu rhoi “mast” fyny lawr ffordd y Wern yn y Pentref.
 • Pasiwyd gofyn i Arwyn Roberts, Plasdinam am amcan bris i glirio pridd o tu allan giat y fynwent.
 • Pasiwyd anfon at Cyngor Sir Ddinbych oherwydd nid ydynt byth wedi trwsio’r twll wrth y safle bws.
 • Richard Lewis yr Adeiladwr wedi gofyn a fyddem yn hoffi derbyn darn o dir wrth dop y fynwent. Pasiwyd fod y Cynghorwyr yn mynd i edrych ar y safle.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Wener, Tachwedd 4ydd, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s