Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mai 6ed, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

Yn absenoldeb y gadeiryddes cymerodd Mr David John Williams yr is-gadeirydd y gadair.  Estynnodd groeso i’r Cynghorwyr ac hefyd i Mr David Robinson i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr David John Williams, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr Geraint Jones, Mr John Wyn Jones, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

  1. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Mrs Rhianon Jones, Mr Brynle Owen a Mr David Williams.
  2. Cofnodion cyfarfod Ebrill 1af, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir ac fe’i harwyddwyd gan Mr David John Williams.
  3. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Addawodd Mr Geraint Jones, Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i drio cael y byrddau picnic yn rhydd o’r ddaear yn barod yw symud i le addas yn y Pentref yn ystod yr wythnos nesaf.  Angen gadael i Mr R. Bryn Williams wybod wedyn ble yn union ydym wedi eu rhoi.  Pwysleisiodd Mrs Eira Lewis nad yw yn siwr a yw rhoi un wrth y bont haearn yn syniad da, rhag ofn i griw o bobol ifanc ymgynylch yno yn hwyr y nos.

(b)  Addawodd Mrs Eira Lewis a Mrs Anne Williams fynd i weld perchnogion Plasynfaerdref i ofyn iddynt ystyried newid yr enw yn ol i’r gwreiddiol

(c)  Nid yw PCSO Ceri Louise Evans wedi cael arwyddion baw cwn eto yw rhoi fyny yn y Pentref.  Hefyd mae Mabon ap Gwynfor yn mynd i sgwennu erthygl yn y “Free Press” a’r Cyfnod i ddatgan ein pryder ynghlun ar holl faw cwn sydd o amgylch y Pentref.

(ch)  Ni does contract blynyddol gan y Cyngor Sir i dorri glaswellt y cae chwarae.  Pasiwyd i anfon llythyr at bwyllgor y cae chwarae i ofyn iddynt ffurfio un.  Hefyd pasiwyd ein bod yn anfon at y Sir ynghlun ar ffens sydd o amgylch y cae chwarar cyn i ni arwyddo’r cytundeb yw brynu.

(d)  Mae Mr Kevin Richards wedi torri’r coediach wrth ymyl ei dy ei hunan.

  1. Gohebiaeth:-

(a)  Derbyniwyd e-bost gan Mr R. Bryn Williams yn dweud ei fod yn mynd i dorri’r glaswellt y cae chwarae wythnos nesaf.

(b)  Derbyniwyd e-bost i’n gwahodd i gyfarfod clwstwr Dyffryn Dyfrdwy yn y Pafiliwn Llangollen ar Mai 24ain, am 6.00 y.h.

(c)  Derbyniwyd llythyr gan “Home Start” yn dweud eu bod yn cynnal sesiwn yn y Ganolfan ar bore Llun, Mai 16eg i deuluoedd bregus yn y Pentref.  Gofynnwyd am gymorth i dalu am y Ganolfan.  Pasiwyd os fydd digon o ddiddordeb ein bod yn talu am fwy o sesiynnau iddynt.  Addawodd Mrs Anne Williams fynd draw yno ar y bore cyntaf i weld faint fydd wedi troi fyny.

  1. Materion Cynllunio:-

Dim  yw drafod.

  1. Materion Ariannol:-

(a)  Gofyn am gyfraniad tuag at gynnal y toiledau yn y Pentref.  Pasiwyd i gyfrannu £888 iddynt.

(b)  Pasiwyd i dalu £243.79c o Yswiriant am y flwyddyn 2016/17.

(c)  Precept cyntaf wedi dod.

(ch)  Pasiwyd i dalu £100 i Mr John T. Guest am ei waith yn archwilio’r llyfrau.

(d)  Pasiwyd i dalu i’r clerc am ei gwaith yn ystod 2015/16.

(dd)  Pasiwyd i gyfrannu £20 tuag at Gwyl Ddrama Corwen.

  1. Unrhyw fater arall:-

(a)  Gofynnodd Mrs Anne Williams a oedd yn bosibl i’r Cyngor dalu am flodau i Stad Bro Dinam eleni oherwydd nid oes cystadleuaeth ar gael.  Pasiwyd ein bod yn talu amdanynt.

(b)  Pasiwyd i anfon at Mr Jim Hall, Cyngor Sir Ddinbych i ddweud ein bod yn pryderu fod bont drwy ganol y Pentref yn gwaethygu, ac ein bod ofn i ddamwain ddigwydd.

(c)  Angen ysgrifennu i Cyngor Sir Ddinbych i ddweud fod y ffordd fyny i’r mynydd heibio Garthiaen wedi cau gyda’r eithin.

(ch)  Pasiwyd i anfon at Cyngor Sir Ddinbych i weld beth allant hwy ei wneud ynghlun fod Mr Jim Wildman wedi cymeryd darn o dir oddi ar Stryd y Bedd.

(d)  Pasiwyd i anfon at yr Heddlu i ofyn a fyddant yn gallu dod fyny i’r Pentref i weld a yw trafnidiaeth yn gwneud mwy na 30 m.y.a drwy’r Pentref.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Gorffennaf 1af, 2016 am 7.30 y.h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s