Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Medi 2ail, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod.  Llongyfarchwyd Mr David Williams ar ei briodas yn ddiweddar, Mrs Rhianon Jones ar ddod yn Nain ac hefyd penblwydd arbennig,  a Mr Huw Lloyd am lwyddiant y teulu yn y Sioe Frenhinol ac amryw o sioeau lleol.
 2. Yn bresennol roedd:- Y Cynghorwyr Mr David Williams, Mrs Anne Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mrs Eira Lewis, Mr Geraint Jones y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.
 3. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen a Mr John Wyn Jones.
 4. Cofnodion cyfarfod Gorffennaf 1af, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mrs Rhianon Jones.
 5. Materion yn codi o’r Cofnodion
 • Byrddau Picnic byth wedi cael eu symud i le addas yn y Pentref.
 • Pasiwyd i ofyn i gyfreithiwr o’r Wyddgrug (yr un sydd yn delio gyda’r Clwb Bowlio) weithredu ar ein rhan i wneud y trefniadau terfynnol ar gyfer y cae chwarae.
 • Pasiwyd i ofyn i Mrs Delyth Thomas am rhif ffon y cwmni a osododd y “defibrillator” ar wal y Post yng Nghynwyd.
 • Pasiwyd i ofyn i Mr Hugh Lloyd a fuasai yn trwsio’r meinciau wrth y Bont droed, y fainc wrth y Ganolfan a hefyd giat mynedfa’r fynwent.
 1. Gohebiaeth:-
 • Derbyniwyd llythyr yn ein hysbysu gan Adran Priffyrdd Sir Ddinbych eu bod yn meddwl cyfyngu pwysau i 18 tunnell dros bont Cilan a wal gynnal Stryd y Berwyn, a cyfyngu Pont Rhyd y Rhydd i 3 tunnell.  Pasiwyd anfon at Mr James Hall i ofyn iddo ddod draw i’r Pentref mor fuan a phosibl i drafod cyflwr y Bont drwy’r Pentref.
 • Derbyniwyd llythyr gan Ombudsman Cymru i ddweud eu bod wedi derbyn copi o’r Cod Ymddygiad. Dosbarthwyd copi i bob un o’r C ynghorwyr.
 • Pasiwyd gadael i Ms Diane Owen wybod mae ein blaenoriaethau ni ynghun a thrwsio’r ffyrdd yw:_B4401 o Gorwen i ddiwedd y ffin wrth Tytangraig, ffordd gefn o Landrillo i Gynwyd a ffordd Dinam drosodd i ffordd y Berwyn.
 • Llenwyd y ffurflen mannau gwyrdd a’i anfon yn ol i Angela Loftus, Cyngor Sir Ddinbych.
 • Derbynniwyd llythyr gan Mabon ap Gwynfor ynghlun a Vodaphone yn y Pentref. Pasiwyd ei basio ymlaen i Mark yn y Dudley Arms.
 1. Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

 1. Materion Ariannol:-
 • Panderfynwyd talu’r anfoneb o £130 am godi wal yn y fynwent a £1000 am dorri glaswellt y fynwent i Mr Aeryn Jones, Dinmael.  Pasiwyd i anfon anfoneb o £250 i’r Eglwys am dorri’r glaswellt yn eu darn hwy.
 • Derbyniwyd £150 gan Mr Idris Jones, Bryn Hyfryd am gladdu ei wraig Mrs Beti Jones yn y fynwent.
 • Derbyniwyd £2000 oddi wrth meliynnau gwynt Syrior. Pasiwyd rhoi yr arian yn y cyfrif “Business Money Manager”.  Awgrymodd Mr John Guest pan oedd yn archwilio’r llyfrau ein bod yn gwario peth o’r arian.  Pasiwyd ei drafod y tro nesaf.
 • Trafodwyd y cyllid ac roedd y sefyllfa yn iach.
 • Pasiwyd i gyfrannu £100 tuag at y bore coffi Macmillan.
 • Derbyniwyd yr ail Precept am y flwyddyn.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Mae postyn pren wedi malu wrth y bont droed.  Addawodd Mr Cefyn Williams edrych i fewn i’r mater.
 • Nid yw’r Cyngor wedi torri glaswellt y cae bach tu ol i’r ysgol er eu bod wedi gaddo gwneud.  Pasiwyd cysylltu a Ms Rebecca Williams.
 • Mae wal cornel ar gyfer y Stores angen ei thrwsio. Addawodd Mrs Rhianon Jones gael gair gyda Mr Raymond Edwards i weld os fo wnaeth ei thrwsio tro diwethaf.
 • Pasiwyd anfon unwaith et oi ddweud fod y twll wrth y safle bws ar gyfer Bro Dinam angen ei drwsio.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Hydref 7fed, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s