Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Tachwedd 4ydd, 2016 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y cadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod.  Daeth Mr Sion Goldsmith draw i drafod dyfodol safle hen Bafiliwn Corwen.  Dywedodd fod arian mewn coffrau gan y Cyngor Sir tuag at ystyried cychwyn ail adeiladu adeilad at ddefnydd adnoddau Cymreig e.e. Eisteddfodau a Chyngherddau.  Gofynnodd a fuasem ni fel Cyngor yn cysidro dewis un neu ddau o Gynghorwyr i fod ar y pwyllgor.  Pasiwyd yw drafod mis nesaf.

Daeth Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts draw i drafod dyfodol y cae chwarae.  ‘Roeddynt wedi cael gair gyda Ms Amy Selby ac roedd hi wedi dweud fod y gwaith cyfreithiol wrthi yn cael ei wneud i brynu’r tir, a bod y grant o £7000 yno iddynt pam fydd y gwaith cyfreithiol wedi ei gwbwlhau.  Gobeithio y byddant wedi cwbwlhau’r cae erbyn diwedd Mai, 2017.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mrs Anne Williams, Mrs Rhianon Jones, Mr Huw Lloyd, Mr David John Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr Geraint Jones y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 1. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mr Brynle Owen.
 2. Cofnodion cyfarfod Hydref 7fed, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan Mrs Rhianon Jones.
 3. Materion yn codi o’r cofnodion:-
 • Pasiwyd i atgoffa trefnwyr angladdau fod angen iddynt fynd a’r pridd sydd yn sbar adref gyda hwy o’r fynwent.
 • Pasiwyd fod Mrs Rhianon Jones, y clerc ac un arall yn mynd i agor cyfrif Banc arall gyda’r HSBC er mwyn cadw pres meliynnau gwynt Syrior ynddo.
 • ‘Roedd y Cynghorwyr yn gweld yr amcanbris am y gwyneb trafnidaeth hapus/anhapus i roi fyny bob ochor i’r Pentref yn ddrud. Gofynnwyd iddynt feddwl am y peth erbyn y mis nesaf.
 • Addawodd Mrs Rhianon Jones ofyn i Mrs July Williams a fyddai yn cael gair gyda Myra ynglun ar wal gyferbyn a’r Stores.
 • Gobeithir y bydd y “defibillator” wedi cael ei osod ac yn gweithio erbyn mis nesaf.
 1. Gohebiaeth:-
 • Mae y twll yn y ffordd wrth safle bws Bro Dinam wedi caelei drwsio.
 • Nid ydym byth wedi derbyn anfoneb am y gwaith Awdit gan BD LLO. ‘Roedd Un Llais Cymru wedi derbyn dipyn o gwynion gan Gynghorau yn eu herbyn.
 • Gofynnwyd i’r clerc wneud cytundeb gwaith rhygddi hi a’r Cyngor Cymuned. Arwyddwyd fod yr un mae hi wedi ei greu yn gywir gan y cadeirydd.
 • Derbyniwyd llythyr gan Mr Alwyn Parry ynghlun a thrafnidaieth drwy’r Pentref. Dosbarthwyd gopi i bob un Cynghorwyr.  Pasiwyd anfon at yr Adran Priffyrdd ac hefyd at yr Adran Drafndiaeth i gwyno fod hi yn beryglus dod allan o Stryd y Berwyn pam mae y fan wedi cael ei pharcio ar ochor y ffordd gyferbyn ar safle bws.
 1. Materion Cynllunio:-

Rivercatcher Cilan – Adeiladu 4 chalets.  Pasiwyd nad oes gennym ni wrthwynebiad, ond iddynt gofio eu bod wedi gwrthod i Moelisygoedwig gael rhai oherwydd eu bod yw gweld o’r ffordd.

 1. Materion Ariannol:-
 • Derbyniwyd siec o £250 gan yr Eglwys tuag at dorri glaswellt y fynwent.
 • Pasiwyd i gyfrannu £50 tuag at Ty’r Eos ac hefyd fod y Cynghorwyr yn prynu 1 ticed raffl yr un (sef £10 y llyfr) at eu apel Nadolig.
 • Trafodwyd y cyllid ac roedd y sefyllfa yn iach.
 • Pasiwyd talu £17 am y rhith i roi ar y gof golofn wrth y Ganolfan.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Mae “vodophone” a 02 yn bwriadu rhoi “mast” fyny lawr ffordd y Wern yn y Pentref.
 • Pasiwyd fod Mr Huw Lloyd a Mr David Williams yn mynd i adael i Mr Richard Lewis wybod ein bod am dderbyn y darn tir sydd uwchben y fynwent.
 • Nid yw Cyngor Sir Ddinbych yn fodlon adeiladu tai fforddiadwy ar hen safle yr Ysgol Gynradd oherwydd ei fod ar “flood plain”. Mae y Cynghorydd Sir wedi eu ateb yn ol nad yw y ffordd lawr y Wern erioed wedi cael helynt gyda gorlifo dwr.
 • Gofynnodd Mr Chris Linder a fuasem yn ysgrifennu at BT i gwyno ei fod ef a Thyddyn Llan yn cael trafferth derbyn broadband. Mae wedi cael ar ddeallt mae “aliminum cables” dan y ffordd yw y bai am hyn.
 • Gofynnwyd i ni anfon at Branas Isaf i ofyn iddynt adael i’r trigolion lleol wybod pam mae un o’r preswylwyr yn mynd ar goll.
 • Mae y ffos sydd yn dod lawr o ffordd Llechwedd wedi cau. Addawodd Mr Cefyn Williams edrych fewn i’r mater.
 • Gofynnodd Mrs Eira Lewis am weld cynlluniau i adeiladu ar dir Fedw Waun y tro nesaf.

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:- Nos Iau, Rhagfyr 1af, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s