RHYBUDD ETHOLIAD

Dydd Iau 4 Mai 2017

Sir Ddinbych

1. Cynhelir etholiadau am Gynghorwyr Sir a Dinas, Tref a Cymuned ar gyfer Llandrillo – 1 Cynghorydd Sir a 9 Cynghorydd Cymuned.

2. Rhaid cyflwyno Papurau Enwebu i’r Swyddog Canlyniadau, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN, ar unrhyw ddydd ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn ond heb fod yn hwyrach na 4:00pm ar ddydd Mawrth, 4 Ebrill 2017.

3. Gellir cael papurau enwebu oddiwrth y Swyddog Canlyniadau, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN. Mae papurau enwebu ar gyfer etholiadau Dinas, Tref a Cymuned hefyd ar gael gan Glercod y Cynghorau. Darperir y Swyddog Canlyniadau, ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol dros yr ardal etholiadol a enwir, papur enwebu i’w lofnodi.

4. Os bydd unrhyw etholiad yn cael ei hymladd, cynhelir y bleidlais ar ddydd Iau, 4 Mai 2017.

5. Rhaid i bob cais am bleidlais bost newydd, neu bob cais i ddiwygio neu ganslo pleidlais bost bresennol gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN erbyn 5 yr hwyr ar ddydd Mawrth, 18 Ebrill 2017. Mae hyn yn cynnwys etholwyr a’u dirprwyon sy’n dymuno diwygio eu manylion ar sail barhaol.

6. Rhaid i bob cais newydd am bleidlais drwy ddirprwy gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN erbyn 5 yr hwyr ar ddydd Mawrth, 25 Ebrill 2017.

7. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy a geiswyd oherwydd anabledd corfforol, lle digwyddodd yr anabledd corfforol hwnnw ar ôl 5 yr hwyr ar ddydd Mawrth, 25 Ebrill 2017, gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN erbyn 5 yr hwyr ar ddydd Iau 4 Mai 2017.

8. Rhaid i geisiadau i ychwanegu enw at y Gofrestr Etholwyr er mwyn pleidleisio yn yr etholiad yma gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol, Ystafell 235, Neuadd Y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN erbyn dydd Iau, 13 Ebrill 2017.

Gellir gwneud ceisiadau ar y wê yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Mohammed Mehmet

Swyddog Canlyniadau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s