Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Chwefror 3ydd,2017 a gynhaliwyd yn y Ganolfan

 1. Croesawodd yr is-gadeirydd Mr David John Williams bawb i’r cyfarfod yn cynnwys Mr Chris Linder, Mr David Robinson a Mr Morgan.

Trafodwyd y cae chwarae – Mae Cyngor Sir Ddinbych yn mynd yw hysbysu yn y papur lleol am 2 wythnos.  Mae y cae yn mynd i gostio £800 ac hefyd £500 gwaith cyfeithiol Sir Ddinbych, £250 cost syrfewr, ac oddeutu £360 i £450 am hysbysebu ac hefyd ein gwaith cyfreithiol ni i Keen and Kelly, Wyddgrug.  Pasiwyd anfon y manylion yma ymlaen i Keen and Kelly.  Pasiwyd fod angen rhoi hysbyseb fyny ar giat mynedfa’r cae chwarae hefyd.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr David John Williams, Mrs Anne Williams, y Cynghorydd  Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 1. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mrs Rhianon Jones, Mr Brynle Owen a Mr Geraint Jones.
 2. Cofnodion cyfarfod Rhagfyr 1af, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan yr is-gadeirydd.
 3. Materion yn codi o’r Cofnodion
 • Mae cyfrif Banc arall gyda’r HSBC a’r gyfer y Melinynnau Gwynt wedi cael ei agor.
 • Pasiwyd i ofyn i Arwyn Roberts Lledwyn gario ymlaen i glirio’r pridd o’r fynwent am bris o £60.
 • Mae y trafod ynghlun a gwneud “ramp” wrth y Bont Haearn yn mynd yn ei flaen yn ara deg. Mae’r Sir mewn cysylltiad a Ann (merch y ddiwedar Mrs Pryer, Glan Ceidiog).
 1. Gohebiaeth:-
 • Derbyniwyd llythyr o Branas Isaf.  Mae Mr Llyr Huws Gruffydd A.C. a Mr Mabon ap Gwynfor yn dod draw i Branas Isaf ar Chwefror 17ain i drafod gyda’r cymdogion a pherchnogion Branas Isaf ynghlun ar plant yn dianc oddi yno.  Pasiwyd fod ein cadeiryddes Mrs Rhianon Jones yn mynychu’r cyfarfod hefyd.
 • Derbyniwyd e-bost gan PCSO Ceri Louise Evans ynghlun a dod allan o Stryd y Berwyn i’r ffordd fawr. ‘Roedd hi wedi meddwl mae fan fach wen oedd y broblem, ond rwyd wedi ei e-bostio yn ol yn dweud mae fan fawr las yw y broblem a bod angen iddi ddod fyny gyda’r nos yw gweld tu allan i’r ty.
 • Derbyniwyd llythyr gan Adran Trafnidiaeth Sir Ddinbych yn dweud nad ydynt hwy wedi mabwysiadu’r wal gyferbyn a’r Stores. Pasiwyd I ofyn I Mr Raymond Edwards pwy dalodd iddo am ei thrwsio y troeon o’r blaen ac hefyd gofyn am amcan bris yw thrwsio eto.  Addawodd Mr Cefyn Williams edrych fewn I’r mater hefyd.
 • Derbyniwyd e-bost gan Llew Jones Llanrwst yn ymddiheuro am y llanast mae y bws ysgol wedi ei wneud ar y Wern.
 • Derbyniwyd llythyr gan BDO yn dweud eu bod wedi dod I gytundeb gyda Swyddfa Archwilio Cymru ynghlun ar archwilio allanol am 2015/16, ac y dylem dderbyn yr anfoneb cyn bo hir.
 1. Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

 1. Materion Ariannol:-
 • Derbyniwyd y trydydd Precept, a trafodwyd y cyllid ac mae y sefyllfa yn iach.
 • Pasiwyd i gyfrannu £200 tuag at Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Bro Dyfrdwy i fynd i Gaerdydd ym Mis Mawrth.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Cafwyd cwyn fod y cerrig a’r Bont droed yn llithrig.  Pasiwyd i anfon i’r Sir i gwyno am hyn.  Mae Mr Cefyn Williams hefyd yn mynd i gwyno a gofyn iddynt wneud rhywbeth amdano oherwydd roedd plentyn wedi syrthio ac wedi gorfod mynd i’r ysbyty ar ol disgyn yno.
 • Chris Linder yn mynd i gysylltu a “Rural Wales” ynghlun a bod “Broadband” a signal ffon yn sal yn Cilan a Thyddyn Llan.
 • Pasiwyd i anfon i’r Sir i ofyn iddynt ddod i’n cyfarfod i drafod dyfodol safle ac adeilad yr hen Ysgol Gynradd oherwydd mae yr adeilad yn dirywio yn arw.
 • Mae mast 02 a Vodaphone yn mynd i gael ei gosod lawr y Wern.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Wener, Mawrth 3ydd, 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s