Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mawrth 3ydd, 2017 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod yn cynnwys Mr David Robinson.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mr John Wyn Jones, Mrs Rhianon Jones, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr David John Williams, Mrs Anne Williams, Mr Geraint Jones y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

 1. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuiad oddi wrth PCSO Ceri Louise Evans, Mr Huw Lloyd a Mr Brynle Owen.
 2. Cofnodion cyfarfod Chwefror 3ydd, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes.
 3. Materon yn codi o’r Cofnodion
 • Wedi derbyne-bost gan Ms Rebecca Williams yn dweud eu bod yn mynd trwy y camau priodol ynghlun ac adeilad yr hen Ysgol Gynraddm ac ei fod yn nwylo eu cyfreithiwr.
 • Mae Mr David Williams Tyfos yn disgwyl cael ymborth yn ol gan Mr Llyr Huws Gruffydd A.C. ynghlun a’r plant sydd yn byw yn Branas Isaf.
 • Mae y trafod ynghlun a gwneud “ramp” wrth y Bont Haearn yn mynd yn ei flaen.
 • Mrs Rhianon Jones wedi cael gair gyda Mr Raymond Edwards ynghlun ar wal gyferbyn a’r Stores. Mae yswiriant Mrs Myra Jones yn mynd i dalu am rhan fwyaf o’r gwaith trwsio, ond mae yn beryg y bydd yn rhaid cael goleuadau trafnidiaeth yno.
 • Mae y Cyngor Sir yn edrych i fewn i’r mater fod y Bont droed yn llithrig.
 • Mr Arwyn Roberts, Lledwyn wedi clirio’r pridd o’r fynwent.
 1. Gohebiaeth:-
 • Cafwyd e-bost gan PCSO yn dweud ei bod wedi cysylltu i ofyn pryd mae y “rumbling strips” yn cael eu gosod ar y ffordd.  Pasiwyd i anfon i ddweud fod angen rhai bob ochor i’r Pentref (wrth Bod Erw a Thyddyn Llan), a hefyd arwyddion ARAF.  ‘Roedd yn dweud ei bod wedi bod fyny yn y Pentref, ond nid oedd wedi gweld y fan las yn parcio ar y ffordd fawr wrth y fynedfa i Stryd y Berwyn.
 • Derbyniwyd llythyr gan ein cyfreithwyr Keen and Kelly ynghlun a phryniant y cae chwarae. Mae wedi cael ei hysbysebu yn y “Free Press”, ac fe ddylent wybod y canlyniad os oes unrhyw wrthwynebiad erbyn 04/05/2017.
 • Dylem dderbyn pecynnau etholwyr yr wythnos nesaf ac mae eu hangen fewn erbyn Ebrill 4ydd. Angen rhoi poster fyny yn y Stores ac ar y we ar Mawrth 16eg.
 • Derbyniwyd gwahoddiad i ddigwyddiad yn Canolfan Ni ar Mawrth 14eg.
 1. Materion Cynllunio:-

Mae Telecom wedi rhoi cais i fewn i Sir Ddinbych i gael gosod Mast 4G lawr y Wern.

 1. Materion Ariannol:-
 • Pasiwyd i dalu £89 cyfraniad blynyddol i fod yn aelod o Un Llais Cymru.
 • Pasiwyd i dalu £250.80c i BDO am wneud ein awdit allanol, ond i ddweud ein bod yn gweld £70 yn swm sylweddol yw dalu yn fwy na’r flwyddyn flaenorol.
 • Pasiwyd i dalu i’r clerc am ei gwaith yn ystod y flwyddyn 2016/17.
 • Pasiwyd i dalu £179.64c i Ffranc Trydanwr am osod y diffibrilydd ar wal y Ganolfan.
 1. Unrhyw fater arall:-
 • Mae cerrig stepiau y Bont Haearn yn rhydd.  Pasiwyd i anfon at Cyngor Sir Ddinbych.
 • Maent i fod i newid y goleuadau strydoedd i gyd o fewn 6 mlynedd.
 • Pasiwyd anfon i longyfarch Amanda (wyres Emyr ac Ivone Roberts) ar gael ei dewis yn un o bedair i fynd i Gaerdydd i gystadlu fel “Young Apprentice” trwy Gymru.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Iau, Ebrill 6ed, 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s