Cofnodion cyfarfod Blynyddol Nos Wener, Mai 5ed, 2017

Yn bresennol:- Mrs Anne Williams, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mr Geraint Jones, Mrs Rhianon Jones, Mrs Becky Mollison-White, Mr David Robinson, Mr Delwyn Lewis, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

Ymddiheuriadau:- Mr Brynle Owen.

Cofnodion cyfarfod Blynyddol 2016
Aethpwyd trwy’r cofnodion ac fe’u harwyddwyd yn gywir.

Mantolen ariannol

Aethom trwy’r fantolen a’i chael yn gywir, cafodd ei harwyddo gan y gadairyddes Mrs Rhianon Jones.  Mae y llyfrau wedi eu harchwilio gan Mr John Guest (ein harchwillydd mewnol) ac wedi ei harwyddo yn gywir.  Maen’t yn awr yn barod yw hanfon i’r archwilydd allanol LBDO.

Adroddiad y Cynghorydd Sir Mr Cefyn H. Williams

Mae cyflwr y ffyrdd yn dal yn broblem, ond ychydig bach yn well yn ei feddwl ef.  Maen’t wedi ennill y frwydr i gadw cartref Cysgod y Gaer yn agored.  Ar y funud nid oes son am ffedereiddio’r Siroedd.  Nid oes dim yn digwydd ynghlun ac adeilad yr hen Ysgol Gynradd.  Nid yw Sir Ddinbych yn fodlon adeiladu tai fforddiadwy arno oherwydd ei fod ar dir sydd yn berygl o lifo.  Mae y Sir wedi pleidleiso yn erbyn gwerthu ychwaneg o Dai Cyngor.

Diolchwyd i Mr Cefyn Williams am ei waith am y 18 mlynedd diwethaf, a dymunwyd ymddeoliad hapus iddo.

Dewis Cadeirydd ac Is-Gadeirydd:-

Dewisiwyd y Cynghorydd Mr David Williams yn Gadeirydd a Mrs Eira Lewis yn Is-Gadeiryddes.  Diolchwyd i Mrs Rhianon Jones am ei gwaith yn ystod y flwyddyn diwethaf.

Dymunwyd yn dda i’r cadeirydd newydd Mr David Williams.

 

Arwyddwyd:- ………………………………………………………………………

Dyddiad:-  …………………………………………………………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s