Cofnodion Mai 5ed

CYNGOR  CYMUNED  LLANDRILLO

(Llandrillo Community Council)

Clerc/Clerk:-  Hefina Roberts, Glascoed, Cynwyd, CORWEN, LL21 0NA

Tel:-  01490412476     e-bost:-  robert. roberts171A@btinternet.com

Annwyl Gynghorydd,

Cynhelir Cyfarfod o Gyngor Cymuned Llandrillo NOS  WENER,  MEHEFIN 2ail 2017 am 7.30 y.h yn y Ganolfan.

Agenda:-

 1. Croeso
 2. Ymddiheuriadau
 3. Cofnodion Cyfarfod Nos Wener, Mai 5ed, 2017
 4. Materion yn codi o’r cofnodion
 5. Gohebiaeth
 6. Materion Cynllunio
 7. Materion Ariannol
 8. Unrhyw fater arall

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mai 5ed, 2017 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb i’r cyfarfod. Llongyfarchodd Mrs Becky Mollison-White ar ei hethol yn Gynghores newydd, a diolchodd i Mr David John Williams am ei waith fel Cynghorydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Diolchodd hefyd i’r Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams am ei waith fel Cynghorydd Sir am y 18 mlynedd ddiwethaf, a dymunodd yn dda iddo yn ei ymddeoliad.  Dymunwyd yn dda i Mr Mabon ap Gwynfor yn ei swydd newydd fel Cynghorydd Sir.

Yn bresennol roedd:-  Mrs Rhianon Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mr John Wyn Jones, Mr Huw Lloyd, Mr Geraint Jones, Mrs Becky Mollison-White, Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.  Daeth Mr David Robinson a Mr Delwyn Lewis hefyd i’r cyfarfod.

2. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mr Brynle Owen.

3. Cofnodion cyfarfod Ebrill 6ed, 2017 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr David Williams.

 1. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Cytundeb y cae chwarae wedi ei arwyddo, a gobeithio y bydd pob peth wedi ei gwbwlhau erbyn diwedd Mai 2017.

(b)  Ddim wedi derbyn atebiad ynghlun ar garreg yn rhydd ar step y Bont Haearn, na’c ychwaith unrhyw beth ynglun ar “ramp” drostynt.

(c)  Dim atebiad ynghlun a gwrych Tyddyn Llan angen ei dorri.

(d)  Mae y “rumbling strips” wedi cael eu gosod wrth Bod Erw, ond pasiwyd anfon i ddweud fod angen rhai wrth Tyddyn Llan hefyd.  Daeth Mr David Robinson fyny gyda syniad o gael arwyddion 30 yn fflachio yw rhoi fyny am y gost o gwmpas £4000.  Addawodd gael y manylion erbyn y cyfarfod nesaf. Pasiwyd i ofyn i Mr Mark Musgrave ddod yma i’n cyfarfod yw drafod.

 1. Gohebiaeth:-

(a)  Derbyniwyd 2 lythyr gan Keen and Kelly ynghlun a phryniant y cae chwarae.

(b)  Derbyniwyd llythyr gan y Sir yn dweud eu bod wedi trin y Bont droed gyda stwff cemegol a gobeithio na fydd yn llithrig mwyach.

(c)  Cafwyd atebiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud nad hwy sydd yn gyfrifol am ochor yr afon o’r Bont Haearn fyny at Quillet.  ‘Roeddynt yn awgrymu ein bod yn cysylltu ar Cyngor Sir. Pasiwyd fod Mr Huw Lloyd neu Mr Bryn Lloyd yn anfon llythyr i gwyno hefyd.

(d)  Derbyniwyd llythyr gan Mr John Guest (ein archwilydd mewnol) yn dweud na ddylem fod wedi derbyn praesept  am y flwyddyn hon.  Mae gormod o arian yn y cyllid.

(dd)  E-bost gan Gwyn Mosseley o Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud mae Mr David Robinson yw warden llifogydd Llandrillo a Mr Dennis Evans yn ei is-warden.

(e)  Pasiwyd fod Mrs Eira Lewis a’r clerc yn cynrychioli Llandrillo ar bwyllgorau Un Llais Cymru.

 1. Materion Cynllunio:-

12, Rhos Helyg  Rhif 07/2017/0392- 1 Annedd a Garej- Dim Gwrthwynebiad

 1. Materion Ariannol:-

(a)  Pasiwyd i dalu £433. 46c Yswiriant i AON am y flwyddyn 2017/18.

(b)  Wedi derbyn yr ail Praesept o £1961 am 2017/18.  Edrychwyd trwy’r cyllid, a phenderfynwyd gwario peth o’r arian ar arwyddion fflachio cyflymder i’r Pentref.

(c)  Pasiwyd i gyfrannu  £888 00c tuag at y toiledau.

(ch)  Pasiwyd i dalu £100 i Mr John Guest am ei waith yn gwneud yr awdit mewnol.

(d)  Pasiwyd i dalu £40 i’r clerc fynd am hyfforddiant ynghlun a llenwi’r ffurflen awdit.

(dd)  Mae Mr David John Williams yn mynd i gario ymlaen i hel gwastraff o’r fynwent, felly penderfynwyd talu £24 am y bin gwyrdd.

(e)  Talwyd £60 i Mr Arwyn Roberts am gliro’r pridd o’r fynwent.

 1. Unrhyw fater arall:-

(a)  Addawodd Mr Delwyn Lewis adael i ni wybod pryd mae pwyllgor ynghlun a hen safle Pafiliwn Corwen.

(b)  Addawodd Mr Huw Lloyd a Mr David Williams fynd i gael gair gyda Mr Richard Lewis ynghlun ar darn tir mae ef wedi ei addo i’r Gymuned.

(c)  Pasiwyd talu am y blodau maent yn eu archebu  i Stad Bro Dinam.

(d)  Eisiau gofyn i Ms Rebecca Williams a wnaiff Cyngor Sir Ddinbych dorri glaswellt y cae bach tu ol i’r hen Ysgol Gynradd.

(dd)  Mae teiar tractor yn yr afon wrth y Wern, pasiwyd gofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru gael gwared ohonno.

(e)  Anfon at “Countryside Footpaths” i ddweud fod cwyn nad ydynt wedi sillafu y gair Ceidiog yn iawn ar yr arwydd yn y Pentref.  Ceidog maen’t hwy wedi ei roi arno.

(f)  Mae plant wedi dianc o Branas Isaf eto.  Mae cyfarfod ynghlun a hyn yw gynnal ym Mis Mehefin.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mehefin 2ail, 2017.

 

Arwyddwyd:-  ………………………………………………………………….

Dyddiad:-  ……………………………………………………………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s