Cofnodion Mehefin 2017

CYNGOR  CYMUNED  LLANDRILLO

(Llandrillo Community Council)

 

Agenda:-

 1. Croeso
 2. Ymddiheuriadau
 3. Cofnodion Cyfarfod Nos Wener, Mehefin 2ail, 2017
 4. Materion yn codi o’r cofnodion
 5. Gohebiaeth
 6. Materion Cynllunio
 7. Materion Ariannol
 8. Unrhyw fater arall

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Mehefin 2ail, 2017 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y cadeirydd Mr David Williams bawb i’r cyfarfod.

Yn bresennol roedd:-  Mrs Rhianon Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mr Huw Lloyd, Mr Brynle Owen, Mrs Becky Mollison-White, a’r clerc Mrs Hefina Roberts.  Daeth Mr David Robinson  hefyd i’r cyfarfod.

2. Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Sir Mr Mabon ap Gwynfor, Mr Geraint Jones a Mr John Wyn Jones.

3. Cofnodion cyfarfod Mai 5ed, 2017 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd Mr David Williams.

 1. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Cytundeb y cae chwarae wedi ei arwyddo, ac i fod wedi ei drosglwyddo i’r Cyngor Cymuned ers 24ain o Fai.  Y costau yw Pris y Cae – £800, costau cyfreithiol Sir Ddinbych – £450, costau syrfewr Sir Ddinbych – £250, hysbysebu – £396.56c,  ffi prisiwr ardal – £700, a copi swyddogol £6.00c.  Pasiwyd gofyn i Mr Bryn Roberts a Mr Chris Linder fynychu’r cyfarfod nesaf o’r Cyngor Cymuned.  Mae angen cael gair gyda Mr Chris Linder ynghlun a thorri’r glaswellt erbyn y Carnifal ym Mis Gorffennaf.

(b)  Pasiwyd gadael i’r Sir wybod ein bod am gario ymlaen gyda’r “ramp” ar y Bont Haearn er fod y Sir yn dweud na fydd yr un maint a “ramp” arferol maent yn ei godi.  Penderfynwyd fod hyn yn well na’r stepiau sydd yno yn barod.

(c)   Trafodwyd y drafnidiaeth drwy’r Pentref, a phederfynwyd gofyn i’r Sir a fyddant hwy yn fodlon gosod arwyddion 30 yn fflachio bob ochor i’r Pentref os wnaiff y Cyngor Gymuned dalu am yr arwyddion o’i cyllid eu hunain.  Pasiwyd gadael i Deborah Adams wybod am yr hyn ydym wedi ei drafod.

 1. Gohebiaeth:-

(a)  Nid oedd neb yn gallu mynychu’r cyfarfod yn Ninbych ar Fehefin 14eg i drafod fod Eisteddfod yr Urdd yn dod i’r ardal yn 2020.

(b)  Derbyniwyd llythyr o ymddiswyddiad gan y clerc i ddweud ei bod yn rhoi mis o rybudd ei bod yn gorffen fel clerc ar Gorffennaf 7fed.  Penderfynwyd hysbysebu’r swydd yn papur wythnosol y Cyfnod, ac hefyd yn y Stores a thu allan i’r Ganolfan.

(c)  ‘Roedd ein Cynghorydd Sir Mr Mabon ap Gwynfor wedi rhoi crynodeb o’r hyn mae wedi ei drafod gyda’r Sir mewn llythyr i’r Cynghorwyr ei darllen.  Dywedodd fod y Sir wedi cytuno i wneud gwaith cynnal ar frys ar lannau’r afon Ceidiog fyny o’r Bont Haearn at Quillet.  Mae cyfarfod yn Tyfos ar Mehefin 16eg i drafod ynghlun a’i pryderon hwy am y plant sydd yn byw yn Branas.  Gofynnodd i’r Cynghorwyr gysylltu a fo os oes ganddynt syniadau ynghlun a beth sydd angen cael ei wneud yn yr ardal.

 

 1. Materion Cynllunio:-

Oran, Llandrillo – Rhif 07/2017/0463 – Tystysgrif cyfreithlon ar gyfer defnydd personol o dir fel gardd ddomestig – Dim Gwrthwynebiad

 1. Materion Ariannol:-

(a)  Derbyniwyd ein tystysgrif “Employers Liability Insurance” gan AON.

(b)  Wedi derbyn £50 yr un gan deulu y diweddar Miss Olwen Evans a Mrs Jean Hind i godi carreg fedd arnynt.

 1. Unrhyw fater arall:-

(a)  Daeth cwyn fod saeson o’r Rhyl wedi cael ty yn y Pentref, a bod 4 o deuluodd lleol yn disgwyl am dai yma.  Mae “section 106” ar stad Rhos Helyg yn dweud eu bod angen mynd i drigolion y Pentref gyntaf cyn eu rhoi i drigolion diarth.  Dylai hyn fod ar y tai i gyd.  Pasiwyd anfon at “Denbighshire housing” i gwyno am hyn, a gofyn iddynt syt maen’t yn penderfynu pwy sydd yn cael y tai?

(b)  Daeth cwyn fod parcio wrth Pen Rhos a stad Rhos Lan yn broblem unwaith eto.

(c)  Mae rhai trigolion o’r Pentref yn gofyn a gant symud y fainc sydd wrth yr afon yn nes at y Bont Haearn.  Penderfynwyd dweud wrthynt am wneud hyn os y dymunent.

 1. Dyddiad y Cyfarfod nesaf:-

Nos Wener, Gorffennaf 7fed, 2017

Arwyddwyd:-  ………………………………………………………………….

Dyddiad:-  ……………………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s