Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Ebrill, 2017

Cofnodion cyfarfod Nos Iau, Ebrill, 2017 a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

1). Croesawodd y gadeiryddes Mrs Rhianon Jones bawb I’r cyfarfod.  Diolchodd i’r Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams am ei waith yn ystod y 18 mlynedd diwethaf, a gobeithio y gwneith fwynhau ei ymddeoliad.  Daeth Mr Chris Linder a Mr Bryn Roberts draw i edrych trwy gytundeb cae’r ysgol.  Pasiwyd fod Mr Bryn Roberts yn gwneud “search” ar y safle cyn ei bod yn arwyddo’r cytundeb.

Yn bresennol roedd:-  Y Cynghorwyr Mrs Rhianon Jones, Mrs Eira Lewis, Mr David Williams, Mr David John Williams, Mrs Anne Williams, Mr Huw Lloyd, y Cynghorydd Sir Mr Cefyn Williams a’r clerc Mrs Hefina Roberts.

2). Ymddiheuriadau:-  Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Mr Brynle Owen, Mr Geraint Jones a Mr John Wyn Jones.

3) Cofnodion cyfarfod Mawrth 3ydd, 2016 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan y gadeiryddes.

4). Materion yn codi o’r Cofnodion

 • Byth wedi cael atebiad ynghlun ar garreg ar step y Bont Haearn yn rhydd.
 • Mae y Sir wedi bod yn edrych ar y bont droed yn llithrig, ac maen’t yn awr yn mynd i gael cwmni allan i edrych beth sydd yn bosibl yw wneud iddi.
 • Mae y trafod ynghlun a gwneud “ramp” wrth y Bont Haearn yn mynd yn ei flaen.
 • Byth wedi derbyn anfoneb gan Mr Arwyn Roberts am wneud y gwaith clirio o flaen y fynwent.
 • Fe fydd angen cael etholiad oherwydd mae 10 o ymgeiswyr wedi rhoi eu hanwau ymlaen am fod yn Gynghorydd.

5). Gohebiaeth:-

 • Derbyniwyd llythyr gan BDO (ein awdit allanol) yn egluro sut maen’t wedi prisio ein hanfoneb am y flwyddyn 2015/16.
 • Derbyniwyd cytundeb yw arwyddo gan ein cyfreithwyr Keen and Kelly ynghlun a phryniant y cae chwarae. Pasiwyd yw arwyddo ar ol i Mr Bryn Roberts wneud “search” ar y safle.
 • Derbyniwyd llythyr o ddiolch gan ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ysgol Bro Dyfrdwy am ein cyfraniad o £200 tuag at iddynt fynd I Gaerdydd yn ddiweddar.

6). Materion Cynllunio:-

 • “Lattice Tower” ar gyfer ffon symudol rhif 07/2017/0220  ar dir Tyn y Wern.  Aeth Mr Huw Lloyd allan o’r cyfarfod tra roeddem yn ei drafod – Dim Gwrthwynebiad.
 • Ty Berwyn rhif 07/2017/0064 – newid 2 ddrws – Dim Gwrthwynebiad.
 • Y Fedw Waun – rhif 07/2017/0241 – estyniad. Aeth y clerc allan o’r cyfarfod tra yr oeddynt yn trafod – Dim Gwrthwynebiad.

7). Materion Ariannol:-

 • Pasiwyd i gyfrannu £20 tuag at Gwyl Ddrama Corwen.
 • Pasiwyd i dalu £30 er mwyn i’r clerc fynd ar gwrs ynghlun a llenwi’r ffurflen awdit am 2016/17.
 • Trafodwyd y cyllid am y flwyddy 2017/18.
 • Aethom trwy’r ffurflen awdit am 2016/17 cyn ei rhoi yn ol I Mr John Guest yw chwblhau.

8). Unrhyw fater arall:-

 • Pasiwyd i ofyn i Mr Aeryn Jones i roi “weed killer” ar lwybr y fynwent.
 • Pasiwyd i ofyn i Mr Hugh Lloyd am anfoneb am ei waith yn trwsio giat y fynwent.
 • Pasiwyd anfon i “Environment Agency Wales” i ddweud fod angen ffens rhwng Quillet ar Bont Haearn ar ochor yr afon, rhag ofn i rhywun syrthio i fewn i’r afon.
 • Anfon i’r Sir i ddweud fod gwrych Tyddyn Llan angen ei dorri.
 • Anfon i’r Adran Priffyrdd a Mr Ken Skates AC. i gwyno am y goryrru trwy’r Pentref. Gofyn a oes unrhyw beth a ellant hwy wneud ynghlun a hyn.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:-  Nos Wener, Mai 5ed, 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s