Cofnodion Gorffennaf 2017 July Minutes

Cyngor Cymuned Llandrillo Community Council

 

Cofnodion Nos Wener, Gorffennaf 7fed 2017/Minutes of Friday, July 7th, 2017

 

Croesawodd y cadeirydd bawb i’r cyfarfod/Chairman Mr David Williams welcomed everyone  Daeth Rhianon Dafydd (tai Cynefin) a Geoff Davies o’r Sir i drafod y drefn gosod tai yn y Pentref.  Dywedodd fod yn rhaid i’r rhai sydd angen tai ar osod yn lleol fod yn gwneud yn siwr eu bod wedi cofrestru ar y rhestr dai, ac eu bod yn ffonio i fyny yn rheolaidd i gael eu hasesu a gwneud yn siwr fod eu henwau ar y rhestr.  Addawsant hefyd y buasent yn gwneud “survey” i weld faint o angen tai ar osod sydd yn y Pentref/Rhianon Dafydd (tai Cynefin) and Geoff Davies from DCC came to explain how the system of renting houses in the Village works.  It is important that local people who needs a house register on the waiting list, and that they should phone to check this reguarly so that they can be assessed.   They also promised to do a survey to see how many local people needs rented accommodaton.

Daeth  Chris Linder a  Bryn Roberts draw hefyd i drafod arian grant a dderbyniwyd ar gyfer y cae chwarae.  Mae ganddynt £6930.09c yw wario ar y cae.  Penderfynwyd fod y Cyngor yn talu am yr offer er mwyn cael y TAW yn ol/Chris Linder and Bryn Roberts also came to discuss the grant they received towards the playing field.  They have £6930. 09p to spend on the field.  The Community Council will pay for the equipment in order to claim the VAT back.

Materion yn codi o’r Cofnodion Mehefin 2ail/Matters arrising from June 2nd minutes

(a)  Trafodwyd cyflymder ceir drwy’r Pentref.  Pasiwyd gofyn i Mark Musgrave edrych fewn i’r posibiliadau o gael golau fflachio 30 bob ochor i’r Pentref neu “speed cushions”.  Trafodwyd llythyr Alwyn Jones Parry hefyd ynghlun a dod allan o Stryd y Berwyn/Discussed the speed issues through the Village.  Passed to ask Mark Musgrave if it would be possible to have 30 flashing lights each side of the Village or speed cushions.  We also discussed  Alwyn Jones Parry’s letter regarding his concern in entering the B4401 from Berwyn Street. (b)  Ddim wedi cael ymateb o Branas Isaf ar ol y cyfarfod/Had no feed back from Branas Isaf after the meeting at the Ganolfan.

Gohebiaeth/Correspondence

(a)  Derbyniwyd siec o £266 yn ol o’r £800 gan ein cyfreithwyr Keen and Kelly a oedd yn gwasanaethu drosom i brynu’r cae chwarae/Received a cheque of £266 back from the £800 from our Solicitors Keen and Kelly who represented us in the purchase of the playing field

(b)  Derbyniwyd e-bost gan PCSO Ceri Louise Evans ynghlun a pharcio ar y ffordd wrth Penrhos a Stad Rhos Lan/Received an e-mail from PCSO Ceri Louise Evans regarding parking on the road by Penrhos and Rhos Lan Estate.

Derbyniwyd y ffurflen awdit yn ol gan BDO (awdit allanol).  Nid yw yn bosibl bod yn glerc i’r Cyngor os ydych yn derbyn mwy na £112 yr wythnos, yn derbyn budd daliadau, gyda swydd arall, neu a’r eich pensiwn.  Dyna pam mae y clerc presennol yn rhoi ei swydd fyny ym Mis Medi/Received the audit form back from BDO (external auditors).  It is not possible to be a clerk for the Community Council if you receive more than £112 per week, receive benefits, have another job, or that you are receiving a pension.  That is why the present clerk is giving up her job in September.

Materion Cynllunio/Planning

Dim yw drafod/Nothing to discuss.

Materion Ariannol/Financial Matters

(a)  Wedi derbyn £4327.53c  o grant i bwyllgor cae chwarae’r hen ysgol Gynradd gan DCC/Received £4327.53p of grant towards the old school playing field from DCC.

(b)  Talu £40 rhif siec 100064 i’r Cyfnod am hysbysebu swydd clerc/Paid £40 to the Cyfnod for advertising job vacancy for a clerk.

(c)  Talu £40 + £8 TAW rhif siec 100063 i D H Jones am hurio “Mower” i dorri glaswellt y cae chwarae/Paid £40 +£8 VAT for hiring a mower to cut the grass of the playing field.

(d)  Talu £155 rhif siec 100065 i Bronwen Evans am basgedi crog i Stad Bro Dinam/Paid £155 to Bronwen Evans for hanging baskets to Bro Dinam Estate.

Unrhyw fater arall/Any other business

(a)  Pasiwyd anfon llythyr i gefnogi petishwn sydd yn mynd o amgylch i drio cael y Llywodraeth i newid eu meddwl ynghlun a’r arian maen’t yn mynd i gymeryd oddi wrth Canolfan Iechyd Corwen/Passed to write a letter in support of the petition for Corwen Health Centre to receive the money towards the Practice from the Government.

(b)  Mae Mark perchennog y Dudley  Arms wedi gaddo prynu mainc yw rhoi wrth y Bont Haearn, hefyd mae yn chwilio am ddarn o dir i wneud rhandir yn y Pentref/Mark from the Dudley Arms has promised to buy a bench to be placed by the Iron Bridge.  Also he is looking for a piece of land for allotments in the Village.

(c)  Pasiwyd i ofyn i Mr John Dale a fyddai yn rhoi farnish ar y fainc tu allan i’r Ganolfan/Passed to ask Mr John Dale if he would varnish the bench outside the Ganolfan.

Dyddiad cyfarfod nesaf/Date of next meeting:-

Nos Wener, Medi 1af, 2017/Friday, September 1st, 2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s