Cofnodion Gorffennaf 7fed

CYNGOR  CYMUNED  LLANDRILLO

(Llandrillo Community Council

 

 

Agenda:-

 1. Croeso
 2. Ymddiheuriadau
 3. Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Gorffennaf 7fed, 2017
 4. Materion yn codi o’r cofnodion
 5. Gohebiaeth
 6. Materion Cynllunio
 7. Materion Ariannol
 8. Unrhyw fater arall

Cofnodion cyfarfod Nos Wener, Gorffennaf 7fed, 2017  a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

 1. Croesawodd y cadeirydd Mr David Williams bawb i’r cyfarfod, yn cynnwys Ms Rhianon Dafydd o Tai Cynefin a Mr Geoff Davies o Cyngor Sir Ddinbych. Hefyd roedd Ms Debbie Adams a Mr Aled Watson yn bresennol.

Yn bresennol:- Mr Geraint Jones, Mrs Eira Lewis, Mrs Anne Williams, Mr David Williams, Mr Huw Lloyd, Mr John Wyn Jones, Mrs Becky Mollison-White, Cynghorydd Sir Mr Mabon ap Gwynfor a’r clerc Mrs Hefina Roberts.  Daeth Mr ChrIs Linder a Mr Bryn Roberts hefyd i’r cyfarfod i drafod arian grant a dderbyniwyd ar gyfer y cae chwarae.  Mae ganddynt £6930. 09c yw wario ar y cae, a pasiwyd eu bod hwy yn prynu’r offer a bod y Cyngor yn talu amdanynt er mwyn cael y T.A.W yn ol.  Maen’t yn son am brynu Plygu Nodau, Portacabin a caban lloches ac hefyd lefelu’r cae a’i ail hadu ac atgyweirio’r ffens o amgylch y cae.  Mae £888 o’r Precept blynyddol wedi cael ei gadw ar gyfer edrych ar ol y cae chwarae e.e torri glaswellt a.y.b.  Mae Mr Richard Moody yn mynd i dorri’r glaswellt bob bythefnos am bris o £60 y tro rhwng Mis Mawrth a Mis Medi.

Trafodwyd sefyllfa gosod tai yn y Pentref gyda Rhianon Dafydd a Geoff Davies.  Dywedodd Rhianon Dafydd ei fod yn bwysig fod y bobl leol sydd angen tai ar osod yn gwneud yn siwr fod eu henwau ar y rhestr dai ac eu bod yn ffonio fyny yn rheolaidd er mwyn cael eu hasesu.   Addawodd hefyd y buasai yn gwneud “survey” i weld faint o angen tai Cyngefin sydd yn y Pentref.  Gwnaethant addo y byddant yn gadael i’r Cyngor wybod pam mae ty ar osod yn mynd yn y Pentef y tro nesaf.  Mae Grwp Cynelfin yn rhoi fyny i £500 o grant i Gymunedau tuag at wahanol gynlluniau, angen gadael iddi wybod.

2. Ymddiheuriadau:- Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mrs Rhianon Jones a Mr Brynle Owen.

3. Cofnodion cyfarfod Mehefin 2ail, 2017 – Fe’u cafwyd yn gywir, ac fe’u harwyddwyd gan y cadeirydd.

 1. Materion yn codi o’r Cofnodion

(a)  Trafodwyd cyflymder ceir drwy’r Pentref.  Pasiwyd gofyn i Mr Mark Musgrave edrych i fewn i’r posibiliadau o osod golau fflachio 30 neu “speed cushions” bob ochor i’r Pentref.  Derbyniwyd llythyr gan Mr Alwyn Jones Parry ynghlun a’r fynedfa i’r ffordd o Stryd y Berwyn hefyd yn beryglus.  Trafodwyd y buasai cael goleuadau trafnidiaeth bob ochor i’r bont yn arafu’r ceir.  Addawodd Mr Mabon ap Gwynfor drafod y ddau fater gyda Mr Mark Musgrave.

(b)  Cafwyd cyfarfod gyda Ms Kate Jones o Branas ynghlun ar plant sydd yn byw yno yn dianc.  ‘Roedd wedi gaddo y buasai yn rhoi rhif ffon cyswllt i’r Cyngor Gymuned er mwyn gadael i drigolion yr Ardal wybod pam mae plant a’r goll, ond nid ydym wedi cael dim hyd yma.  Addawodd Mr Mabon ap Gwynfor edrych fewn iddo a gofyn iddynt ddod mewn cysylltiad bob 6 mis.

(c)  Ni chafwyd unrhyw ymholiad ynghlun a swydd y clerc.

 1. Gohebiaeth:-

(a)  Derbyniwyd siec o £266 yn ol o’r £800 gan ein cyfreithwyr Keen and Kelly a oedd yn gweithredu drosom i brynu’r cae chwarae.  ‘Roedd eu cost cyfreithiol hwy yn £400+ £80 T.A.W, + £14 land registry + £40 land registry fee.

(b)  Derbyniwyd e-bost gan PCSO Ceri Louise Evans ynghlun a parcio ar y ffordd wrth Penrhos a Stad Rhos Lan.

(c)  Derbyniwyd e-bost gan Ms Amy Selby yn dweud fod cyfarfod clwstwr ar Nos Fawrth, Gorffennaf 18fed am 6.00 y.h yn y Pafiliwn Chwaraeon, Corwen.  Addawodd Mrs Eira Lewis fynychu’r cyfarfod.

(d)  Derbyniwyd y ffurflen awdit yn ol gan BDO.  Mae angen cywiro un beth arni a’i hail lofnodi a’i hanfon yn ol.  Yn y llythyr roedd yn dweud na ellai unrhyw un fod yn glerc os oedd un o’r pwytiau canlynol yn berthnasol iddi/iddo:-

“No employees are paid more than £112 per week”

“No employee receives any benefit or expenses”

“No employee has another job”

“No employee receives any pension”

Pasiwyd ein bod yn gofyn i Luned Evans o Un Llais Cymru ddod i drafod y mater gyda ni, oherwydd fe fydd y clerc presennol yn rhoi ei swydd fyny ym Mis Medi.  Pasiwyd hysbysebu swydd y clerc yn y “Free Press”.

 1. Materion Cynllunio:-

Dim yw drafod.

 1. Materion Ariannol:-

(a)  Derbyniwyd £4327.53c o grant i bwyllgor y cae chwarae gan Gyngor Sir Ddinbych.

(b)  Pasiwyd i dalu £40 rhif siec 100064 i’r Cyfnod am hysbysebu swydd clerc.

(c)  Pasiwyd talu £40 + £8 T.A.W. rhif siec 100063 i D H Jones am hurio “Kubota Ride on Mower” i dorri glaswellt y cae chwarae.

(d)  Pasiwyd talu £155 rhif siec 100065 i Miss Bronwen Evans am wneud basgedi crog i Stad Bro Dinam.

 1. Unrhyw fater arall:-

(a)  Pasiwyd anfon llythyr i gefnogi y petishwn sydd yn mynd o amgylch i drio cael y Llywodraeth i newid eu meddwl ynghlun a’r arian maen’t yn mynd i gymeryd oddi wrth Ganolfan Iechyd Corwen.

(b)  Gofynnodd y Cynghorydd Sir a oes angen gwneud unrhyw beth i’r gof golofn tu allan i’r Ganolfan?  Nid oes angen yn awr, ond penderfynwyd y buasai cael arddangosfa yn y Ganolfan yn fanteisiol.

(c)  Mae Mark perchennog y Dudley Arms wedi gaddo prynu mainc yw1 rhoi wrth y Bont Haearn, ac roedd eisiau cael caniatad y Cyngor yw gosod.  Nid oedd gwrthwynebiad.  ‘Roedd hefyd yn son a drio cael tir i wneud rhandir (allotments) yn y Pentref.

(d)  Pasiwyd gofyn i Mr John Dale a fuasai yn rhoi “varnish” ar y fainc tu allan i’r Ganolfan.

 1. Dyddiad y Cyfarfod nesaf:-

Nos Wener, Medi 1af, 2017

 

Arwyddwyd:- ……………………………………………………………………………………………….

 

Dyddiad:-  ……………………………………………………………………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s