Cofnodion Mehefin 2017 June Minutes

Cyngor Cymuned Llandrillo Community Council

 

Cofnodion Nos Wener, Mehefin 2ail 2017/Minutes of Friday, June 2nd, 2017

 

Croesawodd y cadeirydd bawb i’r cyfarfod/Chairman Mr David Williams welcomed everyone

Materion yn codi o’r Cofnodion Mai 5ed/Matters arrising from May 5th minutes

(a)  Cytundeb y cae chwarae wedi ei arwyddo a’i drosglwyddo i’r Cyngor Gymued/The transfer of the School playing field finalized and transferred to the Community Council.

(b)  Gadael i’r Sir wybod ein bod am gario ymlaen gyda’r “ramp” dros y Bont Haearn/Let D.C.C. know that we would like to continue with building a ramp at the Iron Bridge.

(c)  Penderfynnu gofyn i’r Sir a fyddant yn fodlon gosod arwyddion 30 yn fflachio bob ochor i’r Pentref os wnaiff y Cyngor Gymuned dalu amdanynt o’i cyllid/Ask D.C.C if they are willing to install 30 flashing lights each side of the Village if the Community Council pay for the actual signs out of their budget.

Gohebiaeth/Correspondence

(a)  Llythyr ymddiswyddiad y clerc, pasio hysbysebu’r swydd//Clerk’s letter of resignation, advertise the job.

(b)  Cynghorydd Sir Mr Mabon ap Gwynfor wedi ysgrifennu crynodeb  o’r hyn mae wedi ei drafod gyda’r Sir yn ystod y Mis diwethaf/County councillor Mr Mabon ap Gwynfor wrote a letter letting the Councillor’s know what he has discussed with D.C.C. during the past month.

Materion Cynllunio/Planning

Oran – Rhif 07/2017/0463 – tystysgrif gyfreithlon ar gyfer defnydd personnol o dir fel gardd ddomestig/certificate for personal use of land as a domestic garden – Dim Gwrthwynebiad/No Objection.

Materion Ariannol/Financial Matters

(a)  Wedi derbyn £50 yr un gan deulu y diweddar Miss Olwen Evans a Mrs Jean Hind i godi carreg fedd arnynt/Received £50 from each family of the late Miss Olwen Evans and Mrs Jean Hind to place a headstone on the grave.

Unrhyw fater arall/Any other business

(a)  Pasiwyd anfon i gwyno fod pobol o’r Rhyl wedi cael ty yn y Pentref tra mae trigolion lleol yn disgwyl am gartref/Passed to complain that people from Rhyl have had a house in the Village while local people are still waiting for a home here.

(b)  Parcio wrth Penrhos a stad Rhos Lan yn broblem unwaith eto/Parking by Penrhos and Rhos Lan Estate a broblem once again.

(c)  Rhai trigolion o’r Pentref eisiau symud y fainc sydd wrth yr afon yn nes at y Bont Haearn. Gallant wneud hyn os y dymunent/Some residents from the Village want to move the bench by the river nearer to the Iron Bridge.  They can do this if they wish.

Dyddiad cyfarfod nesaf/Date of next meeting:-

Nos Wener, Gorffennaf 7fed, 2017/Friday, July 7th, 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s